Show simple item record

dc.contributor.authorAydınoğlu, Nurten
dc.date.accessioned2020-10-24T11:11:57Z
dc.date.available2020-10-24T11:11:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-04-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2449
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. İZZET GÜMÜŞ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu araştırmada, ilk -ortaokul ve lise düzeyindeki yöneticilerinin otantik ve paternalist liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyon, iş tatmini ve örgüt bağlılıkları ile olan ilişkileri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise2018 yılı itibariyle Ankara iline bağlı Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde çalışan 413 kişi oluşturmaktadır.Çalışmada veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma, ilk-orta ve lise de çalışan öğretmenlerin demografik özelliklerini belirleyen 6, otantik liderliği ölçen 16, paternalist liderliği ölçen 22, motivasyonu ölçen 30, iş tatminini ölçen 20 ve örgütsel bağlılığı ölçen 18 soru olmak üzere toplamda 112 sorudan oluşmaktadır.Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılarak ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır.Bağımsız değişkenolan otantik liderlik, paternalist liderlik ile bağımlı değişkenler motivasyon,iş tatminive örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Elde edilen verilere göre, "Otantik Liderlik" ile "Örgütsel Bağlılık" arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. "Paternalist Liderlik" ile "Örgütsel Bağlılık" arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. "Otantik Liderlik" ile "İş Tatmini" arasında pozitif yönlü orta şiddette bir ilişki bulunmaktadır. "Paternalist Liderlik" ile "İş Tatmini" arasında pozitif yönlü orta şiddette bir ilişki bulunmaktadır. Karşılaştırma testleri neticesinde cinsiyet grupları hariç diğer gruplarda istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the relationship between authentic and paternalist leadership behaviors of primary, middle and high school administrators and teachers' motivation, job satisfaction and organizational commitment was examined. The sample of the study consists of 413 people working in Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı and Mamak districts of Ankara as of 2018. In the study, the data were collected through a questionnaire form. The study consists of 112 questions, 6 of which determine the demographic characteristics of teachers working in primary, secondary and high school, 16 of which measure authentic leadership, 22 of which measure paternalist leadership, 30 of which measure motivation, 20 of which measure job satisfaction and 18 of which measure organizational commitment. The data have been analyzed with the SPSS 23 program and studied with a 95% confidence level. In this study, correlation analysis was used to determine the relationships between authentic leadership and paternalist leadership which are independent variables and motivation, job satisfaction and organizational commitment which are dependent variables. According to the data obtained, there is a weak positive relationship between "Authentic Leadership" and "Organizational Commitment".There is a weak positive relationship between "Paternalist Leadership" and "Organizational Commitment". There is a positive moderate relationship between "Authentic Leadership" and "Job Satisfaction". There is a positive moderate relationship between "Paternalist Leadership" and "Job Satisfaction". As a result of comparison tests, statistically significant relationships were found in all groups except gender groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOtantik Liderliken_US
dc.subjectPaternalist Liderliken_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectAuthentic Leadershipen_US
dc.subjectPaternalist Leadershipen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.titleYöneticilerin otantik ve paternalist liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyon, iş tatmini ve örgüt bağlılığına etkilerinin incelenmesi (Ankara özel okullar örneği)en_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of authentic and paternalist leadership behavior of administrators on teachers' motivation, job satisfaction and organizational commitment (Ankara province private schools example)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess