Show simple item record

dc.contributor.authorYakışır, Cebrail
dc.date.accessioned2020-10-24T10:37:32Z
dc.date.available2020-10-24T10:37:32Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2444
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM BAĞCI Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, etkileşimci ve karizmatik liderliğin çalışan memnuniyeti üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma Ankara il sınırları içerisinde yer alan beş yıldızlı oteller üzerinden yürütüldü. Ankara il sınırları içerisinde yer alan beş yıldızlı yirmi altı otelde çalışan 624 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Çalışmada etkileşimci liderlik algısı, karizmatik liderlik algısı ve çalışan memnuniyeti arasındaki ilişki korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca değişkenlerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu T testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen verilere göre, Etkileşimli Liderlik Ölçek puanı ile Çalışan Memnuniyeti Ölçek puanı arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Karizmatik Liderlik Ölçek puanı ile Çalışan Memnuniyeti Ölçek puanı arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Karizmatik Liderlik Ölçek puanı ile Etkileşimli Liderlik Ölçek puanı arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Etkileşimli Liderlik ve Karizmatik Liderlik Çalışan Memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir. Karşılaştırma testleri neticesinde ise cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, hizmet süresi, çalışma pozisyonu ve aynı kurumda çalışma süresine göre istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, the effects of interactive and charismatic leadership on employee satisfaction are examined.It was carried out over five star hotels within the provincial borders of Ankara. The sample of this research is 624 people working in twenty six five star hotels in district of Ankara. Data were analyzed with SPSS 23software and 95% confidence level was used. In the study, the relationship between interactive leadership perception, charismatic leadership perception and employee satisfaction was analyzed by correlation test. In addition, the status of the variables differing according to demographic variables were analyzed with the T test and ANOVA test.According to the data obtained from the research, there is a weak positive relationship between Interactive Leadership Scale scores and Employee Satisfaction Scale scores. There is a weak positive relationship between Charismatic Leadership Scale scores and Employee Satisfaction Scale scores. There is a weak positive relationship between Charismatic Leadership Scale scores and Interactive Leadership Scale scores. Interactive Leadership and Charismatic Leadership positively affect Employee Satisfaction. As a result of the comparison tests, statistically significant differences were found according to gender, age, education level, marital status, total service period, working position and service period in the same institution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtkileşimci Liderliken_US
dc.subjectKarizmatik Liderliken_US
dc.subjectÇalışan Memnuniyetien_US
dc.subjectInteractive Leadershipen_US
dc.subjectCharismatic Leadershipen_US
dc.subjectEmployee Satisfactionen_US
dc.titleEtkileşimci ve karizmatik liderliğin çalışan memnuniyeti üzerine etkilerinin incelenmesi: Ankara il sınırları içerisindeki beş yıldızlı oteller üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of interactive and charismatic leadership on employee satisfaction: A research on five-star hotels within the provincial borders of Ankaraen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess