Show simple item record

dc.contributor.authorÖztunç, Emrah
dc.date.accessioned2020-06-27T20:39:55Z
dc.date.available2020-06-27T20:39:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2276
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR ÇÖP Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractLiderlik, belirlenmiş ve tüm grup üyeleri tarafından benimsenmiş amaçlara yönelik belirleyici bir süreçtir. Çalışanların işten ayrılmaya yönelik düşüncelerinin olması, işten ayrılma niyetidir. Örgütsel güven ise bir örgütte yer alan bireyler arasındaki güveni ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı liderlik tarzlarının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ve örgütsel güvenin aracı rolünün incelenmesidir. Bu bağlamda İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'nde faaliyet gösteren 3 ve üstü yıldıza sahip otel çalışanı 160 kişiyle bir uygulama yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırma hipotezlerinin tamamının kabul edildiği görülmektedir. Liderlik tarzlarının işten ayrılma niyeti ve örgütsel güven üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel güvenin ise işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusudur. Liderlik tarzlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin aracı rolü olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre liderlik tarzlarına ilişkin düşünceler pozitif olduğunda işten ayrılma niyeti azalmakta, örgütsel güven ise artmaktadır. Liderlik tarzlarına ilişkin düşüncelerin örgütsel güven üzerindeki pozitif etkisi sonucunda artış gösteren örgütsel güven, işten ayrılma niyeti üzerinde negatif bir etkiye sahip olmaktadır.en_US
dc.description.abstractLeadership is a decisive process for the defined goals adopted by all group members. It is the intention to leave for the employees to have thoughts of leaving the job. Organizational confidence refers to the confidence among individuals in an organization. The aim of this study is to investigate the effect of leadership styles on the intention to leave and the mediating role of organizational confidence. In this context, a survey was conducted with 160 people working in hotels with three and more stars operating in Beşiktaş district of Istanbul province. When the obtained findings are examined, it is seen that all of the research hypotheses are accepted. It is determined that leadership styles had a significant effect on the intention to leave and organizational confidence. Organizational confidence has a significant effect on the intention to leave. Also, it is observed that organizational trust has a mediating role on the impact of leadership styles on the intention to leave. According to the research results, when the opinions about leadership styles are positive, the intention to quit the job decreases and the organizational trust increases. Organizational trust, which has increased as a result of the positive effect of the opinions about leadership styles on organizational trust, has a negative effect on the intention to quit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectLiderlik Tarzlarıen_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectÖrgütsel Güvenen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectLeadership Stylesen_US
dc.subjectIntention to Leaveen_US
dc.subjectOrganizational Trusten_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleLiderlik tarzlarının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ve örgütsel güvenin aracı rolü: Konaklama işletmleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of leadership styles on intention to leave and the mediating role of organizational trust: A research on hospitality organizationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess