Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Burçak
dc.date.accessioned2020-06-25T23:19:44Z
dc.date.available2020-06-25T23:19:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2264
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. MEHMET GÖKŞİN KARAMAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractYetişkinlikte bireylerin ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilmelerinde öfke kontrolü ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin önemli rolü vardır. Bu araştırmadaki amaç, yetişkin bireylerde psikolojik dayanıklılık ve öfke denetimi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bunun yanı sıra öfkenin boyutları, olumlu ve olumsuz yönleri, öfkeyi kontrol etme biçimleri, psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesi ve insan ilişkilerindeki önemi ve rolü incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerde psikolojik dayanıklılığın öfke denetimi ile arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığının araştırılmasıdır. Tez çalışmasının 1. Bölümünde öfke konusu detaylı biçimde yer almaktadır. Bu bölümde öfkenin boyutları ( fizyolojik, bilişsel-duygusal, davranışsal ), öfkenin olumlu ve olumsuz yönleri, özellik ve işlevleri yanı sıra öfkenin sonuçları, öfke kontrolü ve bunun yöntemleri de bulunmaktadır. Tez çalışmasının 2. Bölümünde Psikolojik Dayanıklılık konusu incelenmiştir. Bu bölümde Psikolojik dayanıklılığın riskleri ve koruyucu faktörleri, davranışlar ve insan ilişkilerinde almış olduğu rol, önemi ve psikolojik dayanıklılık ile ilgili yapılan çalışmalar yer almaktadır. Çalışmanın 3. bölümünde ise, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanma ve analiz edilme süreci sunulmuştur. Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ile Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, bu bölümdeki yer alan ölçeklerdir. Ayrıca hem psikolojik dayanıklılık hem de öfke denetimi değişkenlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre öfke kontrolü ve psikolojik dayanıklılık arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractThe levels of anger control and psychological resilience play an important role in adulthood individuals to cope with emerging negative situations. The aim of this study is to determine the relationship between psychological resilience and anger control in adult individuals. In addition, the dimensions, positive and negative aspects of anger, ways of controlling anger, development of psychological resilience and its role and role in human relations were examined. The aim of this study was to investigate whether there is a significant relationship between anger control and psychological resilience in adult individuals. In Chapter 1 of the thesis study, the issue of anger takes place in detail. In this section, there are dimensions of anger (physiological, cognitive-emotional, behavioral), positive and negative aspects of anger, characteristics and functions, as well as anger control and its methods. In the second part of the thesis, Psychological Resilience is examined. In this section, the risks, protective factors, behaviors and the role, importance and psychological resilience of human resistance are examined. In the third part of the study, model, universe and sample of the research, data collection tools, collection and analysis process of the data are presented. The trait anger and anger expression scale and the psychological endurance scale for adults are the scales in this section. In addition, it is aimed to examine both psychological resilience and anger control variables in terms of socio-demographic characteristics. According to the results of the study, there was no strong and significant relationship between anger control and psychological resilience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖfkeen_US
dc.subjectpsikolojik dayanıklılıken_US
dc.subjectyetişkinen_US
dc.subjectangeren_US
dc.subjectpsychological enduranceen_US
dc.subjectadulten_US
dc.titleÖzel sektörde çalışan yetişkin bireylerde psikolojik dayanıklılık ile öfke denetimi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between psychological resistance and announcemenet in adult individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess