Show simple item record

dc.contributor.authorGüvendiren, Hazal
dc.date.accessioned2020-06-18T21:44:32Z
dc.date.available2020-06-18T21:44:32Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2220
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İSHAK SAYĞILI Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu:Psikoloji = Psychology Dizin: Gemi adamları = Seafarersen_US
dc.description.abstractGemi adamlarının evlerinden ve ailelerinden uzun süre ayrı kaldıkları izolasyonlu iş ortamlarının stresle birlikte hem fiziksel hem ruhsal sağlıkları için olumsuz sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Yorgunluğun sebep olduğu stres aynı zamanda alkol/madde kötüye kullanımı ve ruhsal problemlerle ilişkili bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda belirsizliğe tahammülsüzlük arttıkça da intihar düşüncesinin arttığı ve duygu durumun negatif etkilendiği gözlemlenmiştir. Bağlanma ilişkisi de psikopatoloji için genel bir risk faktörü kabul edilmektedir. Depresyon ve intihar düşüncesinin güvensiz bağlanma biçimiyle ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Amaç: Çalışmada gemi adamlarında bağlanma güvenliği düştükçe ve belirsizliğe tahammülsüzlük arttıkça ruhsal belirtilerin arttığı sonuçları bulunması amaçlanmaktadır. İntihar riskinin yüksek olduğu bu meslek grubunda ruhsal belirtilerin bağlanma stilleri ve belirsizliğe tahammülsüzlükle ilişkisini araştırmak literatüre katkı sağlamanın yanı sıra iş etkinliği ve ruh sağlığı açısından önem taşımaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırma seçkisiz örneklem yöntemi kullanılarak Aliağa ilçesinde uzun yola çıkan 120 gemi adamına yapılmıştır. Ölçek ve formlar internet ortamı üzerinden e-posta aracılığı ile toplanmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmada ruhsal belirtiler, belirsizliğe tahammülsüzlük ve bağlanma stilleri ile anlamlı pozitif ilişkili bulunmuştur. Demografik bilgiler incelendiğinde ise; ruhsal belirtiler eğitim durumu ile ilişkili bulunurken, belirsizliğe tahammülsüzlük ve bağlanma stilinin ise eğitim durumu ile arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Medeni durumu evli olanların ise tüm ölçek ve alt boyut puanları ilişkisi olan ve olmayanlara kıyasla daha yüksek saptanmıştır. Ruhsal belirtilerin tüm alt boyutları, belirsizliğe tahammülsüzlük ve bağlanma stilleri ile meslekteki yıl arasında istatistikçe anlamlı bir farklılık saptanmıştır. "Somatizasyon", "Fobik anksiyete" ve "Psikotizim" alt boyutları belirsizliğe tahammülsüzlük ve bağlanma stilleri ile gemideki görevler arasında istatistikçe anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Alkol kullanım durumu ile bağlanma stilleri ile ilgili anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Madde kullanımı ile Belirsizliğe tahammülsüzlük arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractIt is known that as seafarers, working in a place that is isolated from their home and family is causing problems for their physical and mental health. Fatigue caused by stress is related to alcohol/drug abuse and mental problems. In studies as impatience to uncertainty increases, suicide ideation also increases and the mood is affected negatively. Attachment relationship is accepted as a common risk factor for psychopathology which is related to depression, insecure frightening nd obsessive attachment style. Also, it's asserted that insecure attachment is related to suicide ideation. Purpose: In the study, it is aimed to find that as attachment trust decreases mental symptoms increases and as impatience to uncertainty increases mental symptoms also increases. In this occupational group, which has a high suicide risk, it is important to investigate mental symptoms relationship between attachment styles and impatience to uncertainty for contribution to literature alongside with business activity and mental health. Material and Method: This research has been made by using random sampling method, to 120 seafarers who goes for long distance work in Aliaga district. Scale and forms are collected on the internet environment over e-mail. Results: In the research, mental symptoms have been found significant positive correlated with impatience to uncertainty and attachment style. When examining demographic information, mental symptoms are found related to the educational background while impatience to uncertainty and attachment style haven't found related to educational background. Married seafarers have a higher overall scale and subscale point when compared to seafarers who have a relationship with someone and who has no relationship. A statistically significant difference was found between all sub-dimensions of mental symptoms, intolerance to uncertainty, and attachment styles and year of occupation. There was no statistically significant difference between somatization, phobic anxiety and psychoticism sub dimensions, intolerance to ambiguity, and attachment styles and onboard duties. There was no significant difference between alcohol use and attachment styles. No significant relationship was found between substance use and intolerance to uncertainty.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGemi adamlarıen_US
dc.subjectbelirsizliğe tahammülsüzlüken_US
dc.subjectbağlanma stillerien_US
dc.subjectruhsal belirtileren_US
dc.subjectSeafarersen_US
dc.subjecttoleration to uncertaintyen_US
dc.subjectattachment stylesen_US
dc.subjectmental symptomsen_US
dc.titleGemi adamlarında bağlanma stilleri ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün ruhsal belirtilerle ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the attachment styles and intolerance of uncertainty and psychic symptoms in seafarersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess