Show simple item record

dc.contributor.authorKısmetoğlu, Gamze
dc.date.accessioned2020-03-07T09:35:46Z
dc.date.available2020-03-07T09:35:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2017
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. ELİF MUTLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Bilinçli farkındalık = Mindfulness ; Bilişsel duygu düzenleme = Cognitive emotion regulation ; Ergen psikolojisi = Adolescent psychology ; Gelişim psikolojisi = Development psychology ; Klinik psikoloji = Psychology-clinicalen_US
dc.description.abstractOrta ergenlik dönemi olarak adlandırılan 15 – 18 yaş aralığında bulunan ergenler, farklı duygularla baş etmek durumunda kalırlar ve duygu düzenleme ile ilgili yaşadıkları sorunlar kaygı düzeylerini arttırabilmektedir. Yaşadıkları bu kaygı durumu göz önüne alındığında hem ergenlik döneminde hem de yetişkinlik döneminde görülen anksiyete diğer psikolojik bozuklukların birçoğuna eşlik eden yaygın bir psikolojik rahatsızlık olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ergenlerin duygu düzenleme ve bilinçli farkındalık becerilerinin kaygı düzeylerini etkileyebilir. Amaç: Bu tezin amacı orta ergenlik döneminde ki 15-18 yaş arası ergenlerin duygu düzenleme ve bilinçli farkındalık becerilerinin nasıl bir sonuç doğuracağına dair inançlarını belirlemek amacıyla duygu düzenleme becerileri ve bilinçli farkındalık düzeylerini ölçerek, kaygı düzeyleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu incelemek ve bunlar arasında ki ilişkiyi göz önünde bulundurarak alan yazınına katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya Ankara ilinde yaşayan 9-10-11-12. sınıf düzeyindeki 15-18 yaş aralığındaki 400 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada iki ve daha fazla değişken arasında ki birlikte değişimini ve/veya derecesini belirlemek için ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada duygu düzenleme ölçeği, bilinçli farkındalık ölçeği ve sürekli durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçme aracı ile elde edilen veriler, alt amaçlara uygun istatistiksel teknikler ile analiz edilmiştir. Katılımcılara uygulanmış olan ölçekler, SPSS 21 Windows paket programı kullanılarak istatistiksel işlemlere devam edilmiştir. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre bilinçli farkındalık ile kaygı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bulgulara göre bilinçli farkındalık ile işlevsel duygu düzenleme stratejileri arasında pozitif, işlevsel olmayan stratejilerle ise negatif ilişki bulunmaktadır. Bulgulara kaygı ile işlevsel duygu düzenleme stratejileri arasında pozitif, işlevsel olmayan stratejilerle ise negatif ilişki bulunmaktadır. Sonuç: Bu araştırma sonucunda ergenlerde bilinçli farkındalığın duygu düzenleme ve kaygı durumları için önemi ortaya konmuştur. Bu durum duygu düzenleme ve kaygı yaşayan ergenlerde bilinçli farkındalık temelli uygulamaların önemini ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.description.abstractAdolescents between the ages of 15 and 18, referred to as middle adolescence, have to cope with different emotions and the problems they experience with emotion regulation may increase their anxiety levels. Considering this anxiety situation, anxiety seen in both adolescence and adulthood may be a common psychological disorder associated with many other psychological disorders. It may affect the anxiety levels of adolescents' emotion regulation and minfulness skills. Objective: The aim of this thesis is to examine the relationship between anxiety levels in order to determine the emotions of emotion regulation and minfullness skills of adolescents between the ages of 15 and 18 in middle adolescence by measuring emotion regulation skills and minfulness levels and to contribute to the literature by considering the relationship among them. Materials and Methods: This study was conducted in Ankara province with 400 students in the 15-18 age group in the 9-10-11-12th grades level. relational screening method was used to determine the change and / or degree between two and more variables. Emotion regulation scale, minfulness scale and state-continuity anxiety scale were used in the study. The data obtained with the measurement tool were analyzed by statistical techniques appropriate for sub-objectives. Statistical procedures were continued using the SPSS 21 Windows package program. Findings: According to the findings of the study, there is a negative relationship between minfullness and anxiety. According to the findings, there is a negative relationship between minfullness and functional emotion regulation strategies. However, it has a positive relationship with non-functional strategies. Conclusion: As a result of this research, mindfullness in adolescents has been demonstrated importance for emotion regulation and anxiety states. This situation revealed the importance of mindfullness-based practices in adolescents with emotion regulation and anxiety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDuygu Düzenlemeen_US
dc.subjectBilinçli Farkındalıken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectEmotion Regulationen_US
dc.subjectminfullnessen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.title15-18 yaş arası ergenlerde duygu düzenleme ve bilinçli farkındalık becerilerinin kaygı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between emotion regulation, conscious mindfulness skills and anxiety levels in adolescents of ages 15-18en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess