Show simple item record

dc.contributor.authorNergiz, Ebru
dc.contributor.authorKaçmazer, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-02-16T21:28:51Z
dc.date.available2020-02-16T21:28:51Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2000
dc.description.abstractTürkiye küreselleşme yolunda Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara üye olup önemli adımlar atarken bir yandan da Avrupa Birliği gibi bölgeselleşme hareketlerine katılmaya çalışarak dünya ekonomisindeki yerini yukarılara taşımayı hedeflemektedir. Dünya ekonomisinde üst sıralara yükselmek dış ticarette rekabet edebilirlikle paralel ilerlemektedir. Bunu sağlayacak unsurlardan biri ise dış ticaretin kolaylaştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) uygulamasının transit ticarete etkilerini İpsala Sınır Kapısı’nda yarı biçimsel mülakat yöntemi yardımıyla incelemektir. Çalışmada öncelikle transit rejiminin tanımı ve kapsamına yer verilecektir, ardından Türkiye’de uygulanmakta olan transit rejimi ayrıntılarıyla ortaya konulacaktır. Avrupa Birliği’nin (AB) ortak ulaştırma politikası, NCTS kapsamında değerlendirilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise İpsala Gümrük Kapısı’ndaki Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) uygulamaları mülakatlar yoluyla incelenerek, uygulamanın faydaları ve zayıf yönlerine değinilecektir.en_US
dc.description.abstractOn the road to globalization, Turkey aims to increase its position in the world’s economy by becoming a member of organizations such as World Trade Organization and by attempting to join regional integrations European Union. Climbing to high positions in the world’s economy goes parallel with being competitive in foreign trade. One of the most important factors to enable this is to facilitate foreign trade. The purpose of this study is to examine the effects of the implementation of New Computerised Transit System (NCTS) at İpsala Border Gate in the European Union accession process with semi structured interview process. In the study firstly the definition and scope of the transit regime will be explained than the details of the transit regime that is being implemented in Turkey will be revealed. The European Union's (EU) common transport policy will be explained. In the last part of the study, interviews will be carried out on the implementation of NCTS at İpsala Border Gate. Finally the advantages and disadvantages of the implementation will be mentioned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectDış Ticareten_US
dc.subjectİpsala Sınır Kapısıen_US
dc.subjectTransit Ticareten_US
dc.subjectYeni Bilgisayarlı Transit Sistemien_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectForeign Tradeen_US
dc.subjectIpsala Border Gateen_US
dc.subjectNew Computerised Transit Systemen_US
dc.subjectTransit Tradeen_US
dc.titleAvrupa Birliği'ne Üyelik Süreci Kapsamında Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi Uygulamasının Transit Ticarete Etkileri İpsala Sınır Kapısı Örneğien_US
dc.title.alternativeTHE EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW COMPUTERISED TRANSIT SYSTEM (NCTS) ON TRANSIT TRADE: IPSALA BORDER GATE CASEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentUygulamalı Bilimler Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess