Show simple item record

dc.contributor.authorAlagöz, Pınar Ayşe
dc.date.accessioned2020-02-08T19:09:54Z
dc.date.available2020-02-08T19:09:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1960
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. CANAN TANIDIR Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractİlk sosyal ilişkinin kurulduğu çocuk-ebeveyn ilişkisine dayalı bağlanma kavramının sosyal anksiyete ile arasında güçlü bir ilişki olduğu ve güvensiz bağlanma stilinin sosyal anksiyeteye yol açabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmada 14-18 yaş arasındaki ergenlerin bağlanma stilleri ile sosyal anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Adana ili Çukurova ilçesindeki bir anadolu lisesinden, çalışmaya katılmaya gönüllü 14-18 yaş arasındaki 306 öğrenci dâhil edilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri Anketi-Ergen ve Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği doldurtulmuştur. Veri toplama ölçekleri ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına sayısal ifade olarak girilmiş ve bu veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı (SPSS 25) kullanılarak istatistiksel sonuçlara dönüştürülmüştür. Bulgular: İlişki ölçekleri anketi toplam puanı ile ergenlerde soysal kaygı ölçeği puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. İlişki ölçekleri anketinden almış oldukları puanlar sonucunda, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Güvenli bağlanma ile ailede psikiyatrik tanı değişkeni arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Ailede psikiyatrik tanısı olmayan öğrencilerin güvenli bağlandıkları görülmektedir. Korkulu bağlanma alt boyutu ile gelir durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is thought that the concept of attachment based on child-parent relationship which is the first social relationship has a strong relationship with social anxiety and it is thought that insecure attachment style may lead to social anxiety. Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between attachment styles and social anxiety levels of adolescents aged 14-18 years. Materials and Methods: In this study, 306 students from 14-18 range of age who are willing to participate in the study are enrolled from Anatolian High School in Çukurova, Adana. The participants filled the Personal Information Form prepared by the researchers, Relationship Scales Questionnair (RSQ) and Social Anxiety Scale for Adolescent and Adolescents (SASFA). The data obtained by the data collection scales are entered as numerical expressions in the electronic environment and these data are converted into statistical results by using statistical package program (SPSS 25) for social sciences. Results: A positive correlation was found between the RSQ scores and the SASFA scores. There was a statistically significant difference between genders regarding the relationship scales questionnaire. It is found that the female students' scores were higher than male students' scores. There was a significant relation between secure attachment and the existence of psychiatric diagnosis in the family. The students who had no psychiatric diagnosis in their family were more securely attached than the ones who had a psychiatric diagnosis in the family. A significant relationship was found between the anxious attachment sub-dimension and the income statue variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectBağlanma Stillerien_US
dc.subjectErgenen_US
dc.subjectSosyal Anksiyeteen_US
dc.subjectAttachmenten_US
dc.subjectAttachment Styleen_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectSocial Anxietyen_US
dc.title14-18 yaş arasındaki ergenlerin bağlanma stilleri ile sosyal anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between attachment styles and social anxiety levels of 14-18 years old adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess