Show simple item record

dc.contributor.authorSerin, Ceyda
dc.date.accessioned2018-12-06T07:14:48Z
dc.date.available2018-12-06T07:14:48Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/195
dc.descriptionDanışman: Mustafa Zahit Serarslanen_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı, milli yelken takımında yer alan sporcuların motivasyon düzeyleri ile kontrol odağı düzeylerini belirlemek ve belirlenen değişkenlerin arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; araştırmanın örneklemini oluşturan 35 milli yelken sporcusuna uygulanmıştır. Bu sporcuların 25'i erkek,10'u kadındır.22'sinin üniversite öğrencisi,13'ünün ise lise öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Sporcular yaş ve vücut ağırlıklarına göre tekne sınıflarına ayrıldıkları için uygulanan araştırma içindeki grupların 12 si 470 sınıfı,2 si 420 sınıfı olduğu, geriye kalan 20 sporcunun da Laser sınıfı sporcusu olduğu saptanmıştır. Bu sporcuların 11'i 1 -7 yıl; 20'si 8 -15 yıl, 4'ü de 16-23 yıl aralıklarında spor geçmişine sahip oldukları öğrenilmiştir. İki anket ölçeğinden oluşan bu araştırmada; veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılarak, tanımlayıcı araştırma modeli uygulanmıştır. Birinci bölümde yaralan anket Rotter tarafından 1966 yılında geliştirmiştir. İngilizce adı, Generalized Expectancies for Internal vs. External Control of Reinforcement'dır. Rotter kontrol odağı ölçeği; yelkencilerin içsellik–dışsallık boyutunu ve kendi ya da kendi dışındaki güçlerin kontrolünü ölçmeye yöneliktir.29 maddeden oluşan zorunlu seçmeli bu ölçeğin 6 tanesi amacını gizlemek için yerleştirilen dolgu maddesi olduğundan puanlanmaya alınmamıştır. 23 madde ise, iç ve dış inançlara ait tercihli ifadelerden oluşmuştur. Her madde, kendisine en yakın cümlenin işaretlendiği iki seçenekli bir ölçektir. a-b şıkkı tüm maddelerde yer alır. Diğeri ise sporda motivasyon ölçeğidir. İngilizce adı, The Sports Motivation'dır. Pelletier, Fortier, Vallerand, Tucson, Briere ve Blais tarafından 1995 yılında gelştirilmiştir.28 maddeden oluşur. 7 ölçekli sayısal değerlerin olduğu 28 maddeden oluşan bir ölçektir. Bu bölümde de sporcuların motivasyon düzeyleri ölçülmektedir. Verilerin analizindeki ki kare, demografik verilere göre yapılmış ve korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırmanın problemi ise milli yelkencilerin motivasyon düzeyleri ile kontrol odağı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Problemidir. Bulgular: Araştırmaya katılan sporcuların motivasyon düzeyleri belirlendi ve demografik olarak yaş, eğitim, tekne sınıfı ile spor geçmişlerine bakarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. (P<0,05).Ancak sporcuların kontrol odağı düzeyleri belirlendiğinde; demografik olarak, yaş, eğitim ve tekne sınıfı ile spor geçmişinde anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. (P>0,05). Sonuç: Çalışmada sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında, milli yelkencilerin motivasyon düzeyleri ile kontrol odağı düzeylerinin arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yelkenci, Yelken, Sporda Motivasyon, Kontrol Odağıen_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of this research is to determine the motivation and control reinforcement levels of the athletes in the national sailing team. The study also aims to show the relationship between the specified variables. Universe and Method: This research is based on a survey conducted on 35 athletes from the national sailing team. Out of these 35 athletes, 25 are males and 10 are females. 22 of them are university students and 13 are high school students. The athletes are grouped for sailing according to their ages and body weights. 12 of them are from the 470 category, 2 of them are from the 420 category, and the remaining 20 of them are from the Laser category. As for years of experience in doing sports, 11 of them have been doing sports for 1-7 years, 20 of them have been doing sports for 8-15 years, and 4 of them have been doing sports for 16-23 years. As a tool of collecting data, surveying has been used, and descriptive research model has been applied. The research makes use of two surveys. The scale used in the first survey is known as The Generalized Expectancies for Internal vs. External Control of Reinforcement, and it was developed by Rotter in 1966. Rotter control reinforcement survey aims to measure athletes' internality and externality levels and their control levels of internal or external forces. The scale is composed of 29 items. 6 out of 29 items are used as fillers in order to conceal the real purpose; therefore, they are not included in calculations. The remaining 23 items are composed of optional choice expressions belonging to internal and external beliefs. Each item has a two-optioned scale where the survey takers have to choose the best expressions fitting themselves. All items include an "a" and a "b" option. The second survey used in the research is called The Sports Motivation, and it was developed by Pelletier, Fortier, Vallerand, Tucson, Briere and Blais in 1995. It is composed of 28 items. The items have 7-scaled numerical values. In this survey, athletes' motivation level is measured. The data are demographically analysed, and a correlation test is carried out. In the research an answer is pursued to the question, "Is there a meaningful relationship between the motivation and control reinforcement levels of the athletes in the national sailing team?" Findings: The motivation levels of the athletes that took part in the survey are determined, and meaningful differences have been found as a result of a demographical study on age, education, sailing group category and sports history (P<0,05). However, when athletes' control reinforcement levels are determined, no meaningful difference is found as a result of a demographical study on age, education, sailing group category and sports history (P>0,05). Conclusion: It is concluded as a result of the findings of the research that there is a meaningful relationship between the motivation and control reinforcement levels of the athletes in the national sailing team. Key Words: Sailor, Sailing, Motivation in Sports, Control Reinforcementen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleTürk Milli Yelkencilerinin Motivasyon ve Kontrol Odağı İlişkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the Relationship of Motivation and Focus of Control in Turk National Sailors TEAMen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record