Show simple item record

dc.contributor.authorHamza, Soner
dc.date.accessioned2020-02-04T21:07:47Z
dc.date.available2020-02-04T21:07:47Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1937
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. KUBİLAY ÇİMEN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu: Spor = Sporten_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Galatasaray Futbol Okulları'ndaki 10 – 14 yaş grupları futbolcuların, mevkilerine göre demografik yapı, antropometrik değerleri ve seçilmiş motor becerilerinin incelenmesidir. Çalışma, İstanbul ilinde faaliyet gösteren Galatasaray Futbol Kulübü'nün altyapısında yer alan 10 – 14 yaş arasındaki 41 futbolcu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan futbolculara oynadığı mevkilerle beraber demografik özellikleri sorulmuş, antropometrik ve motorik becerilerinin ölçümleri yapılmıştır. Araştırmaya katılan futbolcuların, demografik özelliklerini belirlemek için yaş, haftalık antrenman sayısı, haftalık antrenman saati, sporcu yaşı, ailelerinin gelir düzeyi, kardeş sayıları, anne-baba çalışma durumları, anne-baba eğitim durumları sorulmuştur. Antropometrik özelliklerini belirlemek için, boy (santimetre cinsinden), vücut ağırlığı (kilogram cinsinden), beden kitle indeksi (bki), bacak boyu (santimetre cinsinden), quadriceps çapı ölçülmüştür. Motorik özelliklerini belirlemek için, durarak uzun atlama, 10 metre ve 30 metre sürat, pro-agility (çeviklik) birinci ve ikinci dönüş, maksimal oksijen alımı (MaksVO2) ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda elde edilen bulgular, SPSS 24.0for Windows veri analizi programı ile analiz edilmiş olup, futbolcuların demografik, antropometrik ve seçilmiş motorik mevki değişkeniyle ilişkisi bulunmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Galatasaray Futbol Okulu'ndaki 10-14 yaş arasındaki 41 futbolcunun mevki değişkeninin demografik, antropometrik ve seçilmiş motorik beceri değerlerine göre istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadığı, değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı, yaş gruplarına göre quardriceps çaplarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı (p = 0,10 > 0,05), bacak boylarında ise U 14 yaş grubundaki deneklerin bacak boylarının U 11 ve U 12 yaş grubundaki sporculardan istatistiksel olarak anlamlı kabul edilebilecek seviyede uzun olduğu (p < 0,05), U11 ve U12 yaş grupları ile U13 ve U14 yaş gruplarının boy, kilo ve BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı, tüm grupların antropometrik ölçümleri ile 10m ve 30m sürat ölçümlerinin karşılaştırılmasını gösterir korelasyon tablosu sonuçlarına göre; quadriceps çapı ile bacak boyu arasında çift yönlü pozitif kuvvetli bir ilişki olduğu (p = 0,01 < 0,05), 10m sürati ile bacak boyu arasında tek yönlü negatif kuvvetli bir ilişki olduğu (p = 0,03 < 0,05), 30m sürati ile bacak boyu arasında tek yönlü negatif kuvvetli bir ilişki olduğu (p = 0,02 < 0,05) ve 30m sürati ile 10m sürati arasında çift yönlü pozitif bir ilişki olduğu (p = 0,00 <0,05) söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study, Galatasaray Football Schools in the 10-14 age group of football players, according to their demographic position, to investigate the anthropometric values and selected motor skills. The study activity in the province of Istanbul's Galatasaray Football Club football school located in Avcılar was performed on 41 players between the age of 10-14. The participants were asked about their demographic characteristics and the measurements of their anthropometric and motility were performed. In order to determine the demographic characteristics of the participants , age, weekly number of training, weekly training hour, sportsman age, income level of their parents, number of siblings, working conditions of parents and parents' education status were asked. To determine the anthropometric properties, height (in centimeters), body weight (in kilograms), body mass index ( bmi ), leg length (in centimeters), and quadriceps diameter were measured. In order to determine the motor skills, long jump, 10 meters and 30 meters speed, pro-agility first and second turn, maximal oxygen uptake (MaxVO 2 ) were measured. The results of the measurements are as follows: SPSS 24.0 For Windows, the data were analyzed with the data analysis program and it was tried to find the relationship between demographic, anthropometric and selected motoric position variables of football players . As a result of the findings of the study, it was found that there was no statistically significant difference between demographic structure, anthropometric and selected motoric skill values of 41 footballers between 10-14 age group. There was no statistically significant difference in the quardiceps diameters according to the age groups (p = 0.10> 0.05), and the leg length of the players in the U 14 age group was longer than the ones in the U 11 and U 12 age group. (p <0,05), U11 and U12 age groups, U13 and U14 age groups, weight and BMI. According to the results of the correlation table shows the comparison of anthropometric measurements of 10m and 30m speed measurements of all groups; There was a positive relationship between quadriceps diameter and leg length (p = 0,01 <0,05), there was a one way negative relationship between 10m and leg length (p = 0,03 <0,05). There was a negative relationship between the leg length (p = 0,02 <0,05) and 30m speed and 10m speed (p = 0,00 <0,05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFutbolen_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectDemografien_US
dc.subjectMotorik Özellikleren_US
dc.subjectMevkien_US
dc.subjectFootballen_US
dc.subjectAnthropometryen_US
dc.subjectDemographyen_US
dc.subjectMotoric Featuresen_US
dc.subjectPositionen_US
dc.titleGalatasaray futbol okullarında 10–14 yaş grupları sporcuların mevkilerine göre demografik yapı, antropometrik değerleri ve seçilmiş motor becerilerinin arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between demographic structure, anthropometric values and selected motility according to the football position of 10-14 age group football player at Galatasaray Football Schoolen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess