Show simple item record

dc.contributor.authorHalkacıoğlu, Tanya
dc.date.accessioned2020-02-03T19:52:36Z
dc.date.available2020-02-03T19:52:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1928
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP EMRE TAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractSosyal fobi, bireyin başkaları tarafından olumsuz değerlendirmelere tabi tutulacağına yönelik duyduğu yoğun endişeyi ifade etmektedir. Sosyal kaygı ise, bireylerin başkaları tarafından olumsuz değerlendirmeye maruz bırakılacağı düşüncesiyle yaşadığı korku durumudur. Sosyal ortamda değersiz görünme kaygısı yaşayan bireyler iletişimden kaçınmaktadır. Bu noktada bireyler internet ortamında iletişim ihtiyaçlarını giderdiklerigibi,başkalarıyla gizli kalarak, toplum içine çıkmayarak iletişim kurmayı tercih etmektedir. Bireyleri problemli internet kullanmaya yönelten sebeplerden biri de kişinin yaşadığı sosyal kaygı ve sosyal korkudur. Bu çalışmada sosyal fobi belirtileri gösteren üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımını ve bunun işlevselliğe olan etkisinin tespitini yapmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin farklı bölüm ve sınıflarında eğitimine devam eden 18-35 yaş aralığında sosyal fobi belirtileri gösteren 275 kişiye "Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği", "Yalnızlık Ölçeği", "Problemli İnternet Kullanım Ölçeği" ve "Sosyal İşlevsellik Ölçeği'' uygulanmıştır.Uygulanan anket sonucunda elde edilen verilerin birbirleri ile etkileşimlerini incelemek için SPSS istatistiki analiz paket programıyla korelasyon analiz tekniği uygulanmıştır. Analizler tablolar halinde yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında yapılan çoklu regresyon sonuçlarına bakıldığında; kaygı ile problemli internet kullanımı arasında bir anlamlılık (F= 11.269), kaçınma ile problemli internet kullanımı arasında bir anlamlılık (F= 9.554 ), kaygı ve yalnızlık arasında istatistiki bir anlamlılık (F= 12.285) ve kaçınma ile yalnızlık arasında anlamlılık saptanmıştır (F= 11.410).en_US
dc.description.abstractSocial phobia refers to the strong concern that an individual will have to undergo negative assessments by others. Social anxiety is a state of fear in which individuals feel that they are being negatively evaluated by others. People who want to appear worthless in a social environment avoid communication. At this point, individuals prefer to communicate on the Internet by adapting to others, for example by responding to their accommodation needs, and not by communicating with others. One of the reasons why people use the problem on the Internet is the anxiety and social fear felt by the person. In this study, the goal was to determine problematic Internet use and its effect on the functionality of university students with symptoms of social phobia. In this context, 275 people who continue their studies in different departments and classes of Istanbul University Gelişim and who exhibit symptoms of social phobia are presented with the Liebowitz Social Anxiety Scale, the loneliness scale, and the possibility of a social phobia. General evaluation of the scale of operation İşlev has been applied. Correlation analysis technique was applied with SPSS statistical analysis package program in order to examine the interactions between the data obtained from the survey. The analyzes were interpreted as tables and the results were tried to be reached. When the multiple regression results were examined among the variables of the study; There was a significant difference between anxiety and problematic internet use (F = 11.269), a significant difference between avoidance and problematic internet use (F = 9.554), a statistical significance between anxiety and loneliness (F = 12.285) and a significant difference between avoidance and loneliness (F = 11410).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectSosyal Fobien_US
dc.subjectProblemli İnternet Kullanımıen_US
dc.subjectİşlevselliken_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectSocial Phobiaen_US
dc.subjectProblematic Internet Useen_US
dc.subjectFunctionalityen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleSosyal fobi belirtileri ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between social phobia symptoms and problematic internet useen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess