Show simple item record

dc.contributor.authorGöksu, Mustafa
dc.date.accessioned2018-12-06T07:06:36Z
dc.date.available2018-12-06T07:06:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/191
dc.description08.10.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Kutalmış Emre Ceylanen_US
dc.description.abstractİnsanlık var oldukça, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olmakla beraber, insanların can ve mallarını en kısa zamanda, en az kayıp ve hasarla kurtarmaya çalışan, gerektiğinde hayatlarını ortaya koyan itfaiyecilerin ve itfaiye hizmetlerinin de var olacağı şüphesizdir. Özellikle itfaiyecilerin ilk başta motivasyon düzeylerinin en üst seviyede olması hem kendileri için hem de mal veya canlarını kurtarmaya gittikleri insanlara yardımcı olmaları açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada itfaiyecilerin motivasyonlarının iş tatminlerine ve örgütsel bağlılıklarına hangi ölçüde etki ettiği araştırılmak istenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formları Minnesota İş Tatmin Ölçeği, Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile Motivasyon Ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan 113 itfaiye istasyonunda çalışan itfaiyeci personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni toplamda 4210 itfaiye personelidir. Araştırmada 400 itfaiyeciye ulaşılabilmiştir. Araştırmada veri analizi SPSS 22.0 paket programında yapılmıştır. Araştırmada, "Çalışan motivasyonunun İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bayrampaşa İtfaiye Çalışanları Üzerine Bir Saha Araştırması" konusunun ele alındığı bu araştırmada itfaiyecilerin görüşlerinden elde edilen verilerden çıkan sonuçlara göre, motivasyonlarının iş tatminlerini ve örgütsel bağlılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: İtfaiye, Motivasyon, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık.en_US
dc.description.abstractRather there is humanity, although one of society's indispensable part of people's lives and their property as soon as possible, trying to at least loss or damage recovery, there will be also the firefighters and fire service put their lives if necessary there is no doubt. Is the highest level of the first level of motivation and firefighters are particularly vital in terms of helping people to recover their property or their lives as well as for themselves. In this study, the motivation of job satisfaction and organizational commitment firefighters were asked to investigate the extent to which effect had. A questionnaire was used to collecat data in this study. Questionnaires Minnesota Job Satisfaction Scale, Allan-Meyer consists of Motivation and Organizational Commitment Questionnaire Scale. 113 fire stations in Istanbul formed the universe of the research staff working firefighter. The study population is the total fire personnel in 4210. 400 firefighters were achieved in the study. data analysis in this study were made by SPSS 22.0 software package. In the study, "Job Satisfaction of employee motivation and Organizational Commitment Impact: Bayrampaşa Fire Brigade Employees On A Field Study" in this study discussed the subject According to the results of the data obtained from the views of firemen, job satisfaction and organizational commitment of their motivation has been shown to positively affect. Key Words: Fire Department, Motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÇalışan Motivasyonunun İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bayrampaşa İtfaiye Çalışanları Üzerinde Bir Saha Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Employee Motivation on Job Satisfaction and Organizational Commitment: an Application on Bayrampaşa Fire Department Employeesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record