Show simple item record

dc.contributor.authorKuruoğlu, Selim
dc.date.accessioned2018-12-06T05:49:33Z
dc.date.available2018-12-06T05:49:33Z
dc.date.issued2016-12-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/173
dc.descriptionDanışman: Kubilay Çimenen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, temel hareket eğitiminin 10 yaş lisanslı yüzücüler üzerindeki müsabaka öncesi hazır bulunuşluk etkisini incelemek amacı ile uygulanmıştır. Antropometrik ve motorik farklılıklar tespit edilerek, temel hareket eğitimi alan yüzücülerin performanslarına etkisini belirlemek ve hedefe yönelik antrenmanların uygulanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, İstanbul ilinde faaliyet gösteren 10 yaş grubu Galatasaray Spor Kulübü altyapı takımını oluşturan erkek (6) ve kız (5) denek grubu ve erkek (8), kız (3) kontrol grubu üzerinde yapılmıştır. Toplam 22, erkek (13), kız (9) yüzücü, seçili antropometrik ve motorik 19 adet teste tabi tutulmuştur. Bu çalışma , 6 hafta süre ile haftada 3 gün, 60 dk. temel hareket eğitimi alan müsabık yüzücüler ile temel hareket eğitimi almayan müsabık yüzücülerin mesafe derecelerinin( yarış önecesi performas düzeylerinin ve hazır bulunuşluklarının ) karşılaştırılmasıdır. Temel hareket eğitiminde denek grubuna 6 hafta içinde motorik özelliklerini geliştirici kara antrenmanları ve havuz antrenmanları programı uygunlanmıştır. Kontrol grubu ise sadece havuz antrenmanlarını yapmışlardır. Çalışmada, yüzücülere 11 adet antropometrik ölçümler (uzunluk ve ağırlık ölçümleri, skinfold ölçümleri, çap ve çevre ölçümleri) ve 8 adet motorik ölçümler (oturarak sağlık topu atma testi, esneklik testi, 20 metre sürat testi, pençe kuvveti testi, dikey sıçrama testi, flamingo testi, işitsel reaksiyon ve pro agility testleri) uygulandı. Yüzücüler, en başta 100 metre serbest stil dereceleri alındı ve derecelerinde ki performanslarına göre denek ve kontrol grubu olarak ayrıldı. 6 hafta sonra denek ve kontrol grubuna ikinci bir ölçüm tekrar yapıldı. Gelişimlerine bağlı olarak aralarındaki fark değerlendirildi. Ön test ve son testlerden sonra denek ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık ölçülmüştür. Toparlanan değerler Microsoft firmasının geliştirdiği Windows altında çalışan Excel paket programına veriler girildikten sonra, bu verilerin karşılaştırılması için Excel‟deki elde edilen veriler SPSS 11,5 paket programına aktarılmıştır. Tanımlayıcı istatistikleri için ''Descriptive, fark için ''Independent Samples Test'' kullanılarak analiz yapılmıştır. 10 Yaş grubu temel hareket eğitimi almıĢ denek yüzücülerin boy uzunluğu değişkeni, vücut kitle indeksi değişkeni, 20 metre sürat değişkeni,triceps,medial calf,humerus çap ve supsaspinale arasında 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda; 6 haftalık temel hareket eğitimi alan denek grubunda, ön test ve son test sonuçlarında anlamlı fark belirlenmiştir. (p<0.05) Kontrol grubunda tüm paremetlerde ön test ve son test sonuçlarında anlamlı fark tespit edilmiştir. (p<0.05) Denek grubu ile kontrol grubunun 100 metre serbest stil yüzme performans farkları açısından gruplar arası değerlendirmede, denek grubun da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p<0.05) Elde edilen tüm bu olumlu değişkenler sporcuların yarıĢ öncesi yapılan antrenmanlar ile elde ettkleri hazır bulunuşluları olarak tanımlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Temel Hareket Eğitimi, Motorik, Antropometri, Performans Parametreleri, Hazır Bulunuşluk, Yüzmeen_US
dc.description.abstractThis study is conducted to examine the pre-race readiness of the 10-year-old licensed swimmers. It is aimed to determine the anthropometric and motor differences between the swimmers who have a primal movement training; to state the effects of these differences on the swimmers‟ performance, and to guide them to goal-oriented workout. This study is conducted on the 10-year-old infrastructure team of Galatasaray Spor Kulübü. The test group consists of boys (6) and girls (5) and the control group consists of boys (8) and girls (3). Total 22 swimmers (boys (14), girls (8) were subjected to 19 anthropometric and motor skill tests. This study is a comparison of the range rates (their pre-race performance rates and their readiness) of the contestant swimmers who had a primal movement training for 3 days in 6 weeks, 60 minutes a day, and the contestant swimmers who didn‟t haveany primal movement training. During the basic movement training , pool and land exercise programs which develop motor skills in 6 weeks were applied to the test group. However, the control group practiced only the pool exercises. In the study, there are 11 anthropometric measurements (length and weight measurements, skinfold measurements, diameter and perimeter measurements), and 8 motor skill measurements (throwing the med ball while sitting test, flexibility test, 20 meters speed test, grip test, vertical jump test, flamingo test, auditory reaction and pro agility test) were performed on the swimmers. The swimmers‟ free style in 100 meter dash were taken at first and according to their performance on their rates, they are separated as test and control groups. After 6 weeks, test and control groups are evaluated one more time. According to their progress their variation between them is determined. It is stated a meaningful variation between after the first and second evaluation. After the data‟s are entered to Excel Packaged Software by Windows which is enhanced by Microsoft, to compare these results, the data from Excel is relayed to SPSS 11.5 Packaged Software. For the determiner statistics, the analysis is carried out by using „Descriptive‟, for the difference „Independent Samples Test‟ was used to analyze the differences. Between the length variable, body mass index variable, 20-meter speed variable, triceps, medial calf, humerus diameter and suspanspinale of the subject swimmers, 0.05 significant difference was found. IV With the result of evaluation, it is stated a significant difference between the first and last tests in the test group having taken the six week training of basic actions. (p<0.05) In the control group, a significant difference was determined in all parameters as a result of the preliminary and post tests. In the results between the groups by virtue of the difference in 100mt free style performance of control and test groups, it is statically found out a significant difference in the test group.(p<0.05) All these positive variables are defined as the readiness that the athletes obtained from the pre-race trainings. Key Words: Basic Motor Skills, Motoric, Anthropometric, Performance Parameters, Readiness, Swimming.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleTemel Hareket Eğitiminin 10 Yaş Lisanslı Yüzücüler Üzerindeki Hazır Bulunuşluk Etkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeTo Examine the Readiness Effect of the Basic Motor Training on 10 Year Old Licensed Swimmersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record