Show simple item record

dc.contributor.authorKocatepe, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-11T17:40:22Z
dc.date.available2020-01-11T17:40:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1658
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. MEHMET KUTLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu: Spor = Sportsen_US
dc.description.abstractBu araştırma ile U17-U19 yaş grubundaki futbolcularda, dar alan antrenmanlarının, seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, dar alan antrenmanları uygulanan grupta bulunan ve Beşiktaş U17-U19 pilot takımında yer alan 20 futbolcu, geniş alan antrenmanları uygulanan grupta bulunan ve amatör ligde futbol oynayan 20 futbolcu ve rekreatif grupta bulunan ve öğrenim gördüğü lisede okul takımında yer alan 20 futbolcu, toplamda 60 futbolcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, deneklerin fiziksel (yaş, spor yaşı, boy, vücut ağırlığı, BKİ ve vücut yağ yüzdesi) ve bazı fizyolojik özellikleri (sürat, çeviklik, beceri ve güç) çeşitli test ve ölçümlerle tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 25,0 programında yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde gurup içi karşılaştırmalar için bağımlı örneklem t-testi (paired sample t test) ve guruplar arası karşılaştırmalarda ANOVA ve post hock testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; dar alan antrenman grubunun vücut ağırlığı değişkeninde %0,97, BKİ değişkeninde %1,44, vücut yağ yüzdesi değişkeninde %2,12, 10 m sprint testinde %7,76, 20 m sprint testinde %0,29, zig zag testinde %7,21 ve agility skill testinde %6,94 oranında bir düşüş, dikey sıçrama testinde %1,57 oranında bir artış meydana gelmiş olmuş olup, söz konusu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Dar alan antrenmanı uygulanan grubun, geniş alan antrenmanı uygulanan gruba ve rekreatif gruba göre, fiziksel karakteristiklerinde (vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi) ve fizyolojik özelliklerinde (10 metre sprint, 20 metre sprint, zig zag, agility ve skill ve dikey sıçrama testleri) istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksek oranda değişim gözlenmiştir (p<0.05).Elde edilen bulgular doğrultusunda, genç futbolculara ilaveten uygulanan dar alan antrenmanlarının, yağ oranında azalma gibi bazı fiziksel özelliklerinde olumlu değişime katkısının yanında; sürat, çeviklik, güç ve beceri gibi özellikleri üzerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the effect of narrow-field training on selected physical and physiological characteristics in U17-U19 age group football players. The research was conducted in the group of 20 footballers who were applied narrow-field training group and Besiktas U17-U19 in the pilot team, in the group of 20 footballers who were applied large-field training group and played football in the amateur league and in the group of 20 footballers who were located in recreative group and played football in the in the school team in high school. In the study, physical (age, sports age, height, body weight, BMI and body fat percentage) and some physiological characteristics (speed, agility, skill and power) were determined by various tests and measurements. The data were analysed by IBM SPSS 25.0 program. In the analysis of the data obtained in the study, paired sample t-test was used for in-group comparisons and ANOVA and post hock tests were used for intergroup comparisons. As a result of the analysis; narrow field training group have occurred decline of 1,49% in body weight variable, 1,44% in the BMI variable, 2,12% in body fat percentage variable, 7,76% in a 10 m sprint test, 8,33% in the 20 m sprint test, 7,21% in zig zag test and 6,94% in the agility skill test, increase of 1,57% in vertical jump test. These changes were found to be statistically significant (p<0.05). According to the large-area training group and the recreative group, there was a statistically significant and more significant change in the physical characteristics (body weight, BMI, body fat percentage) and physiological features (10 meters sprint, 20 meters sprint, zig zag, agility skill and vertical jump tests) of the narrow field training group (p<0.05). According to the findings, in addition to the young footballers, in addition to the contribution of the narrow field trainings, some physical properties such as the reduction in fat ratio, besides contributing to the positive change; velocity, agility, strength and skill.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDar Alan Antrenmanlarıen_US
dc.subjectFutbolen_US
dc.subjectVücut Kompozisyonuen_US
dc.subjectÇevikliken_US
dc.subjectNarrow-Field Trainingen_US
dc.subjectFootballen_US
dc.subjectBody Compositionen_US
dc.subjectAgilityen_US
dc.titleDar alan antrenmanlarının U17-U19 yaş grubu futbolcularının seçilmiş fizyolojik özellikleri üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffectsof narrow-field training on the selected physiological properties of U17 and u19 years footballersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess