Show simple item record

dc.contributor.authorAlgur, Vedat
dc.date.accessioned2020-01-04T17:39:19Z
dc.date.available2020-01-04T17:39:19Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1611
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNCAY BARUT Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractSon yıllarda toplumun huzurunu olumsuz etkileyen depresyon, anksiyete ve saldırganlık düzeyleri olumsuz yönde ilerlemektedir. Toplumun dinamik elemanları olan üniversite öğrencileri için ise bu durum kritik öneme sahiptir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri ile fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, öfke ve düşmanlık arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ek olarak, bu araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, yaşı, ailelerinin ekonomik düzeyi ve yaşadıkları bölge gibi değişkenlerin depresyon, anksiyete ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesinde bölüm farkı gözetmeksizin 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören rastgele seçilmiş 250 üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Buss Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Aynı zamanda üniversite öğrencilerinin demografik niteliklerini belirlemek amacıyla Demografik Form geliştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizine göre bakıldığında; depresyon düzeyleri yüksek olan üniversite öğrencilerinin anksiyete düzeyleri de diğer öğrencilere oranla daha yüksek bulunmuştur. İlaveten depresyon düzeyi yüksek olan üniversite öğrencileri depresyon düzeyi düşük olan üniversite öğrencilerine göre daha yüksek saldırganlık düzeyleri göstermektedir. Ayrıca anksiyete düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin anksiyete düzeyi az olan üniversite öğrencilerine göre saldırganlık düzeyleri daha yüksektir. Araştırmada yer alan üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş ve ailelerinin ekonomik düzeyi gibi sosyo demografik niteliklere göre de anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmada örneklem grubunun depresyon, anksiyete ve saldırganlık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn recent years, depression, anxiety and aggression levels adversely affect the well-being of the society. For university students who are the dynamic elements of society, this situation is critical. This research was conducted to investigate the relationship between anxiety and depression levels of the university students, with physical aggression, verbal aggression, anger and hostility. In addition, the effect of the variables such as gender, age, economic level of the families and the neighborhood of the students on depression, anxiety and aggression levels were investigated. This research was applied to the randomly selected 250 students of the freshmen, sophomore, junior and senior grade studying random departments enrolled in 2017-2018 academic year. Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Scale and Buss Perry Aggression Scale were used as data collection tools. Additionally, Demographic Form was developed in order to determine the demographic characteristics of university students. According to the analysis; the anxiety levels of university students with high levels of depression were found to be higher than the other students. Furthermore, university students with a high level of depression show higher levels of aggression than university students with low levels of depression. In addition, university students with high levels of anxiety have higher levels of aggression than university students with low levels of anxiety. Considering the socio-demographic characteristics such as gender, age and the economic level of the families of the university students reasonable findings are obtained. As a result, a significant positive correlation was reported between depression, anxiety and aggression levels of the sample group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectSaldırganlıken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectAggressionen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri ile fiziksel saldırganlık, öfke, düşmanlık ve sözel saldırganlık arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between anxiety and depression level, and physical aggression, anger, hostility and verbal aggression of university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess