Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Özlem
dc.date.accessioned2020-01-02T19:24:29Z
dc.date.available2020-01-02T19:24:29Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1607
dc.descriptionDanışman: DR. ABDÜLNAİM TEMUR Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sağlık Danışmanlığı Bilim Dalı Konu: Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management Dizin: Değişim = Change ; Örgütsel iletişim = Organizational communicationen_US
dc.description.abstractÖrgütler çevrelerinde meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve yönetim ile alakalı değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. Örgüt varlığını devam ettirmek için faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelebilecek gelişmeleri önceden gözlemleyerek çevresel faktörleri kontrol altında tutması gerekir. Dış çevre kontrolü ne kadar iyi olursa örgütün değişimi yönetme süreci de paralel olarak gelişir. Değişim her ne kadar çok sayıda fırsatı beraberinde getirse de bazı tehlikeleri de içerisinde barındır. Bundan dolayı örgütler değişime uyum sağlayabilmek için gerekli donanıma sahip olması şarttır. Örgüt yöneticileri ve çalışanların asli görevleri ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin, görevleri yürüten çalışanlar arasında iletişim olmadan örgütün amaçları doğrultusunda gerekli görülen etkileşim gerçekleşmez. Yöneticiler, örgütlerde yeterli düzeyde iletişim ağını kurduklarında istenilen hedefe etkin bir şekilde varabilirler. Sağlık kurumlarının vermiş olduğu değişim kararları tedavi amaçlı gelen hastaları etkilediği kadar sağlık çalışanlarını da etkilemektedir. Değişim sürecinde sağlık çalışanlarının fikirlerinin alınması değişimin daha başarılı sonuçlar almasında etkili olmaktadır. Bu açıdan yapılan çalışmada değişim kararı alınan örgütlerde yaşanan değişimin örgütsel iletişime olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda görev yapan çalışanlara değişim ve iletişim ile alakalı tutum ölçekleri uygulanmıştır. Veriler Spss 22 programında analiz edilerek çalışanların demografik özellikleri doğrultusunda frekans, yüzde tabloları oluşturulmuştur. Örgütsel değişimin örgütsel iletişime ve boyutlarına olan etkisini belirlemek amacıyla elde edilen veriler üzerinde regresyon analizi yapılmıştır. Örgütsel değişim ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla da korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütsel değişimin örgütsel iletişim ile alt boyutlarından olan kurum içi iletişim, doğal iletişim, yatay ve dikey iletişime anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda örgütsel değişim ile kurum içi iletişim, doğal iletişim, yatay ve dikey iletişim ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractOccurring in the organizations around social, cultural, economic, technological and management-related changes directly affected. To continue the existence of the organization operates around observing developments that might occur in advance should keep environmental factors under control. No matter how good the Organization's external environment control managing the change process also develops in parallel. How many in each change although the opportunity to accommodate some of the risks. Because of this, organizations are equipped to adapt to change is necessarily necessary. Organization managers and employees how well edited fundamental tasks you're organized, carrying out tasks without communication between employees of the Organisation for the purposes deemed necessary interaction does not occur. Administrators in organizations have established adequate communication network that you can reach the desired goal in effectively. The change in health institutions of therapeutic decisions affects much of patients from health professionals also. In the process of change in the health of its employees ideas that change more effective in obtaining successful results. In this respect, the decision to change the change in organizations in the study received the determination of the effect of organizational communication. For this purpose about change and communication to employees who work attitude scales. Analysed by Spss program in the 22 employees in line with demographic characteristics frequency, percentage tables. Organizational communication and organizational change in order to determine the impact that the size of the resulting data, the regression analysis was carried out. Organizational change and organizational communication and correlation analysis in order to determine the relationship between. Research on the information obtained as a result of organizational change, organizational communication are of lower dimension with internal communication, natural communication, horizontal and vertical communication has been found to have a meaningful impact. At the same time, organizational change and internal communication, natural communication, horizontal and vertical communication with positive medium-level has been found to be a meaningful relationship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDeğişimen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectÖrgüten_US
dc.subjectÖrgütsel Değişimen_US
dc.subjectÖrgütsel İletişimen_US
dc.subjectChangeen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.subjectOrganizational Changeen_US
dc.subjectOrganizational Communicationen_US
dc.titleÖrgütlerde değişim kararlarının çalışanlar arasındaki iletişim üzerine etkisi: Özel sağlık kurumları araştırmasıen_US
dc.title.alternativeThe effect of change decisions in organizations on communication between employees: Research in private health institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess