Show simple item record

dc.contributor.authorBiçer, Fatma
dc.date.accessioned2020-01-02T19:17:59Z
dc.date.available2020-01-02T19:17:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1606
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH BAL Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractSomatizasyon fiziki bulgularla açıklanmayan yalnızca bendensel yakınma ve işlev bozukluklarına rastlanılması, çok sayıda tedavi yöntemleri aranma davranışıyla belirli bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Şema Terapi, Young ve meslektaşları tarafından ortaya konulmuştur. Young'a göre, insanlar yaşamın başlarında şemalar geliştirirler ve olayların yorumlanmasında aktif rol oynarlar. Bu şemalar, travmatik veya uyumsuz ortamlarda gelişirse, işlevsiz olabilir. Yani, bu erken dönem uyum bozucu şemalar daha sonra başka zorlukları kışkırtan yorum ve davranışlar üretebilir. Amaç: Yapılan bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerde psikosomatik belirtilerin erken dönem uyum bozucu şemalar ile ilişkisinin incelenmesidir. Yöntem: Bu araştırma, "ilişkisel tarama modeli"ne göre hazırlanmıştır. Birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bu yöntem iki veya daha çok değişken arasında yapılır. Araştırmamız İstanbul'da yaşayan 18-25 yaş arası 400 bireyden oluşturmaktadır. Katılımcılar basit-tesadüfi örneklem seçimi ile yapılmıştır. Bulgular: Erken dönem uyum bozucu şemaların alt boyutu olan karamsarlık ile gelir memnuniyeti arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yetersiz özdenetim ile gelir memnuniyeti arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gelir memnuniyeti düşük olanların daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Erken dönem uyum bozucu şemalar ile bilinen rahatsızlık arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Erken dönem uyum bozucu şemalar ile annesinin sağ olma değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Annesi sağ olmayan grubun erken dönem uyum bozucu şemalardan aldıkları puanın fazla olduğu görülmektedir. Erken dönem uyum bozucu şemalar ile aileden şiddet görme değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Aileden şiddet görenlerde erken dönem uyum bozucu şemaların yüksek olduğu görülmektedir. Somatizasyon ile bilinen rahatsızlık değişkeni arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Bilinen rahatsızlığı olan kişilerde somatizasyon olduğu görülmektedir. Somatizasyon ile baba rahatsızlık değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Babası rahatsız olan bireylerde somatizasyon olduğu görülmektedir. Somatizasyon ile anne rahatsızlık değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Somatizasyon ile aileden şiddet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Aileden şiddet görenlerde somatizasyon olduğu sonucu elde edilmiştir. Somatizasyon ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Lise mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında lise mezunu olan grup lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Erken dönem uyum bozucu şemalar ile somatizasyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir. Erken dönem uyum bozucu şemalar artıkça, somatizasyon artmaktadır.en_US
dc.description.abstractSomatization is defined as the only disorder with dysfunctional and dysfunctional symptoms that are not explained by physical findings. Schema Therapy has been demonstrated by Young and colleagues. According to Young, people develop schemas early in life and play an active role in the interpretation of events. If these schemes develop in traumatic or incompatible environments, they may be dysfunctional. That is, these early harmonic schemas can then produce comments and behaviors that provoke further difficulties. Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between psychosomatic symptoms and early adaptation schemas in young adults. Method: This study was prepared according to the relational screening model. This method, which aims to determine the presence and / or degree of change together, is made between two or more variables. Our study consists of 400 individuals aged 18-25 years living in Istanbul. Participants were selected by simple-random sample selection. Results: It was observed that there was a significant difference between the pessimism and income satisfaction which is the sub-dimension of early adaptation schemas. In addition, there was a significant difference between insufficient self-control and income satisfaction. It is observed that those with low income satisfaction get higher scores. A significant difference was observed between early disordered schemas and the known discomfort. Significant differences were observed between early adaptive schemas and mother's right to be. It is seen that the score of the mother who is not the right of her mother is higher than the early adjustment disruptive schemas. It was found that there was a significant difference between early adaptation diagrams and family violence. It is seen that early adaptation schemas are high in the families who are subjected to violence. A significant difference was obtained between somatization and known disturbance variable. Somatization is seen in people with known disorders. A significant difference was found between somatization and father discomfort variable. Somatization is observed in individuals who are disturbed by their father. There is a significant difference between somatization and maternal disorder. There was a significant difference between somatization and family violence. Somatization has been obtained as a result of family violence. A significant difference was found between somatization and educational status. High school graduates and high school graduates were in favor of high school graduates. There is a positive correlation between somatization and early disordering schemas. As early adaptive schemas increase, somatization increases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPsikosomatik Belirtileren_US
dc.subjectErken Dönem Uyum Bozucu Şemalaren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectEarly Maladaptive Schemasen_US
dc.subjectPsychosomatic Symptomsen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleGenç yetişkinlerde psikosomatik belirtilerin erken dönem uyum bozucu şemalar ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship of psychosomatic symptoms to early maladaptive schemas in young adultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess