Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Hatice
dc.date.accessioned2019-12-22T20:23:37Z
dc.date.available2019-12-22T20:23:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1582
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN GENÇ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı; farklı meslek gruplarında narsistik yapılanma ile öfke ifade tarzı ve beden self ilişkisi arasında ilişki olup olmadığının ve varsa bu ilişkinin nasıl olduğunun araştırılmasıdır. Çalışmada katılımcı olarak İstanbul ilinde çalışan altı farklı meslek grubundan (öğretmen, psikolojik danışman, polis, doktor, profesyonel sporcu, avukat) 18 yaş ve üzeri kişiler seçilmiştir. Katılımcılar belirlenirken kadın ve erkek sayısı dengede tutulmaya çalışılmış ölçekler 117 erkek, 181 kadına olmak üzere toplam 298 kişiye uygulanmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada meslek gruplarına göre; değişkenlerin ortalamaları ise, Kovaryans analizi ilekarşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, narsisistik yapılanma ile öfke ifade tarzları alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Narsisistik yapılanma ile beden self ilişkisi alt boyutlarından; görünüş yönelimi, sağlık değerlendirmesi, beden alanlarından doyum arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Mesleklere göre incelendiğinde; sürekli öfke, narsisizm alt boyutları, narsistik yapılanma genel, beden self ilişkisi alt boyutları ile meslek grupları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe objective of this research is to investigate whether there is a significant relationship between narcissistic structuring and anger expression style and body self relationship in different occupational groups. Participants were selected from six different occupational groups (teachers, counselors, police, doctors, professional athletes, lawyers) aged 18 and over in İstanbul. In participants selecetion process, the number of males and females participants were tried to be kept in balance. The scale was applied to a total of 298 people, of which 117 were male and 181 were female. The t-test was used to compare the quantitative data between two independent groups. The One Way Anova test was used to compare the quantitative data between two independent groups. Scheffe test was used as complementary post-hoc analysis to determine the differences after the Anova test. Pearson correlation and regression analysis were applied to the continuous variables of the study. According to the occupational groups in the research; The average of the variables were compared with the Covarianceanalysis. According to the results of the research, meaningful relationships were found between the subdimensions of narcissistic structuring and anger-expression styles. From the subdimensions of the body self-relationship with narcissistic structuring; A significant relationship was found between the appearance orientation, health assessment, and body areas. When examined according to Profesfactors; With constant anger, sub-dimensions of narcissism, general of narcissistic structuring, body self-relationship with sub-dimensions, meaningful relationships between profession groups were found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectNarsisizmen_US
dc.subjectÖfke İfade Tarzıen_US
dc.subjectBeden-Self İlişkisien_US
dc.subjectMeslek Grubuen_US
dc.subjectNarcissismen_US
dc.subjectAnger Expression Styleen_US
dc.subjectBody-Self Relationshipen_US
dc.subjectProfession Groupen_US
dc.titleFarklı meslek gruplarının narsisistik yapılanmaları ile beden self ilişkisi ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship body self relation and anger expression with narcissistic structuring of personality in different profession groupsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess