Show simple item record

dc.contributor.authorErtekin, Tuğçe
dc.date.accessioned2019-12-22T20:18:07Z
dc.date.available2019-12-22T20:18:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1581
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. ELİF MUTLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Bağlanma stilleri = Attachment styles ; Kaygı = Anxiety ; Yeme tutumu = Eating attitudesen_US
dc.description.abstractYeme tutumu motor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerin merkezi ve çevresel faktörler tarafından düzenlenmesiyle oluşan kompleks bir fenomen olarak görülmektedir. Bağlanma, hayatın ilk günlerinden başlamakta olan ve çevre ile girilen iletişim neticesinde gelişmekte olup duygusal yanı ağırlıktaki bir durumu ifade etmektedir. Dürtüsellik, davranışsal, bilişsel ve nörofizyolojik bileşenleri içeren çok yönlü ve karmaşık bir kavramdır. Duygusal bir durum olan kaygı veya diğer yaygın kullanılan adıyla anksiyete bozukluğu, psikopatolojide pek çok ruh sağlığı sorununun temeli olarak nitelendirilmektedir. Amaç: Ergenlerde yeme tutumu ile bağlanma stilleri, dürtüsellik ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yöntem: Yapılan bu çalışma ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Örneklem seçimi basit-rastgele örneklem türü ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul'da yaşayan lise öğrencilerinden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul'un Halkalı ilçesindeki bir lisede öğrenim gören 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf 350 öğrenciden oluşturmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu, yeme tutumu testi, anne babaya bağlanma ölçeği ve Beck anksiyete envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yeme tutumları ile cinsiyet değişkeni arsında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Kadınların yeme tutumu puanları erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yordayıcı etkilere bakıldığı zaman; cinsiyetin yeme tutumunu yordamakta olduğu görülmektedir. Katılımcıların yeme tutumları ile cinsiyet değişkeni arsında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Kadınların yeme tutumu puanları erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yordayıcı etkilere bakıldığı zaman; cinsiyetin yeme tutumunu yordamakta olduğu görülmektedir. Yeme tutumu, diyet, zayıflıkla aşır uğraş ile abur cubur vb yiyecekler yeme değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Abur cubur vb. yiyecekler yemeyen kişilerde Yeme tutumu, diyet, zayıflıkla aşırı uğraşın yüksek olduğu görülmektedir. Kadınların kilosu ile yeme tutumu ölçeği puanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Erkeklerin kilosu ile yeme tutumu ölçeği puanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Anneye bağlanma ile yeme tutumu arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Anneye bağlanma artıkça, yeme tutumu azalmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe eating attitude is seen as a complex phenomenon formed by central and environmental factors of motor, cognitive, social and emotional development. Attachment expresses an emotional side of a situation which begins with the early days of life and develops through communication with the environment. Impulsivity is a multilateral and complex concept that includes behavioral, cognitive, and neurophysiological components. Anxiety, or widely used as anxiety disorder, is an emotional condition considered as the basis of many mental health problems in psychopathology. Objective: The relationship between eating attitudes and attachment styles, impulsivity and anxiety levels for adolescents. Method: This study was conducted by relational screening model. The selection of sampling was carried out by a simple-random sampling type. The (population / research) contains high school students living in Istanbul. Sampling of this study consists of 350 students from 1st, 2nd, 3rd and 4th grade at a high school located in Halkalı / Istanbul. This study has used the inventory of personal information form, eating attitude test, parental attachment scale and Beck anxiety. Findings: A significant difference was achieved in between the participants' eating attitudes and gender variable. It has seen that the scores of women's eating attitude are higher than men. Furthermore, when the predictive variables are examined; it has seen that the gender is predicting the eating attitude. It is observed that there is a meaningful relationship between eating attitude, diet, hard-work for being slim and eating variable of food i.e. junk food. It has seen that the eating attitude, diet, hard-work for being slim are high for people who do not eat junk food etc. There isn't any significant correlation has been found between weight of women and eating attitude scale. There isn't any significant correlation has been found between weight of men and eating attitude scale. A significant negative correlation has been found in between attachment to mother and eating attitude. As attachment to the mother increases, eating attitudes decrease.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYeme Tutumuen_US
dc.subjectAnne Babaya Bağlanmaen_US
dc.subjectDürtüselliken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectEating Attitudeen_US
dc.subjectAttachment to Mother and Fatheren_US
dc.subjectImpulsivityen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.titleErgenlerde yeme tutumu ile bağlanma stilleri, dürtüsellik ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between attachment styles, impulsivity and anxiety with eating attitudes in adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess