Show simple item record

dc.contributor.authorÜdücü, Emine
dc.date.accessioned2019-12-21T18:50:44Z
dc.date.available2019-12-21T18:50:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1569
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN GENÇ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Öğrenci güçlüğü = Student diffuculties ; İnternet = Interneten_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış 10-16 yaş arasındaki öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri arasında fark bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Nicel araştırma yöntemlerine uygun olarak tasarlanmış olan bu çalışmada araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinin Silivri ilçesinde faaliyet gösteren devlet ve özel okullarında öğrenim görmekte olan 139 (71 Kadın ve 68 Erkek) öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan 139 öğrencinin 58 tanesini Silivri Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel öğrenme güçlüğü tanısı ile tam zamanlı kaynaştırma kararına tabi tutulmuş olan öğrenciler, 81 tanesini ise normal eğitimine devam eden tanı almamış öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Young İnternet Bağımlılığı Testi-Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21. 0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatiksel incelemede veri sayısı 30 üzeri olduğundan normal dağılım özelliği gösterdiği kabul edilmiş ve istatiksel değerlendirmelerde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen değişkenlerin özel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış olan öğrenciler arasında internet bağımlılığı düzeylerinde fark olup olmadığını saptamak için Faktöriyel Anova testi uygulanmıştır. Başka bir değişken ile model oluşturmadan özel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış öğrenciler arasında internet bağımlılığı düzeylerindeki farkı incelemek için T- testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, başka bir değişkenin etkisi olmadan özel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış öğrenciler arasında internet bağımlılığı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Çeşitli değişkenlerin etkisiyle özel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında genel itibariyle istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate whether there is a difference between internet addiction levels of 10-16 years old students with special learning disabilities. In this study, which is designed in accordance with quantitative research methods, relational screening model is used as a research model. 139 (71 Female and 68 Male) students from the state and private schools of Silivri district of Istanbul participated in the study. Of the 139 students who participated in the study, 58 were among the students who were subjected to full-time mainstreaming decision by the Silivri Guidance and Research Center with the diagnosis of special learning disability, and 81 were non-diagnosed students. Personal Information Form and Young Internet Addiction Test-Short Form were used in the research. Data were analyzed by using SPSS 21. 0 package program. In the statistical analysis, it was accepted that the number of data was more than 30 and it was accepted to show normal distribution and parametric tests were used in statistical evaluations. Factor Anova test was applied to determine whether there was a difference in internet addiction levels among the students who were diagnosed with special learning disabilities and those who were not. The T-test was used to examine the difference in internet addiction levels among students who had been diagnosed with special learning disabilities without any other variables. According to the findings of the study, there was a statistically significant difference between the levels of internet addiction among the students who were diagnosed with and without special learning difficulties without any effect of another variable. When the relationship between internet addiction levels of the students who have been diagnosed with special learning disabilities due to the effect of various variables, no statistically significant difference was found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖzel Öğrenme Güçlüğüen_US
dc.subjectİnternet Bağımlılığıen_US
dc.subjectSpecial Learning Disabilityen_US
dc.subjectInternet Addictionen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleÖzel öğrenme güçlüğü tanısı almış ve almamış 10-16 yaş arası öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDifference between internet addiction levels of 10-16 years old students with special learning disabilities and with have no disabilitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess