Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Erkan
dc.date.accessioned2019-12-21T17:29:09Z
dc.date.available2019-12-21T17:29:09Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1559
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN DUYGUN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: Reklamcılık = Advertising ; İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractSon yıllarda, cep telefonlarının geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmesi ve tüketicilerin kullanım alışkanlıklarıyla birlikte reklam sektörü için cep telefonlarının önemi artmaktadır. Her türlü cep telefonunun alabildiği SMS (Short Message Service / Kısa Mesaj Servisi) reklamları ise geniş erişim yelpazesiyle dikkat çekmektedir. Türkiye'de genç nüfusun cep telefonunu etkin olarak kullanıyor olması, SMS reklamlarının hedef kitlesi olma olasılıklarını artırmaktadır. Bu noktadan hareketle; ortaöğretim öğrencilerinin SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesinde yarar bulunmaktadır. Bahsedilen nedenlerden hareketle hazırlanan bu tez çalışması, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarında cep telefonu kullanım alışkanlıklarının rolünü ortaya koymaktadır. İstanbul'un Bahçelievler İlçesinde 6 farklı ortaöğretim düzeyindeki okulda toplam 666 öğrenciye anket yaptırılmıştır. Araştırma sonunda önemli bulgular elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 25 istatistik yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın amacına, örneklemine ve hipotezlerine uygun yöntem ve testler uygulanmıştır. Araştırmada faktör analizi ve regresyon sonuçlarına yer verilmiştir. Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik, cep telefonu kullanım alışkanlıklarının SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlara etkide bulunup bulunmadığını incelemenin, konunun ilgililerine fayda sağlayacağı ve yol göstereceği düşüncesinden hareketle bu çalışma gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, the importance of mobile phones has been increasing for appealing to the wide range of users and as well as the consumers' habits also for the advertising sector. The SMS (Short Message Service) that can be received by all kinds of mobile phones, attracts attention with its wide range. The density of the young population in our country and the fact that this age group is using the mobile phone effectively increases the possibility of SMS advertisement being the target group. At this point this thesis was revealed the role of mobile phone usage habits in high school students' attitudes and behaviors towards SMS advertisement. Totally 666 students were made a questionnaire in 6 different high schools in Bahçelievler, İstanbul. In the research, significant findings were obtained . The data obtained from the questionnaire were analyzed with SPSS 25 statistical software. Methods and tests which are suitable for the purpose, sampling and hypotheses of the study were applied. Factor analysis and regression results were included in the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSMS Reklamlarıen_US
dc.subjectOrtaöğretim Öğrencilerien_US
dc.subjectCep Telefonu Kullanım Alışkanlıklarıen_US
dc.subjectSMS Advertisementsen_US
dc.subjectHigh School Studentsen_US
dc.subjectMobile Phone Usage Habitsen_US
dc.titleSMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarda cep telefonu kullanım alışkanlıklarının rolü: Ortaöğretim öğrencileri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe role of habits using mobile phones in forming the attitudes and behaviors towards SMS advertisements : A Research on high school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess