Show simple item record

dc.contributor.authorUlukaya, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-12-20T20:44:08Z
dc.date.available2019-12-20T20:44:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1551
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN TİFTİK Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı çalışanların stres düzeyleri ile verimlilik düzeylerini tespit etmek, bazı değişkenlerine göre farklılıkları incelemektir. Bunun için İstanbul Anadolu Adliyesi kalem (ofis) çalışan memurlarının iş stres düzeyleri, işgücü verimlilik düzeyleri ve stres ile etkileşiminin olup olmadığı incelenmiştir. Bireysel stres faktörleri, örgütsel stres faktörleri ayrıntılı olarak açıklanmış, verimlilik kavramı irdelenerek, stres ve verimlilik ilişkisi anlatılmıştır. Örgütsel stres kaynakları varlığı, uzun süre yüksek strese maruz kalan çalışanlar olumsuz etkilemekte, sağlığını bozmakta, iş gücü verimliliğinin düşmesine ve sonuçta işten ayrılmaya giden sürece neden olmaktadır. Aynı zamanda belirli oranda stresin var olması da gerekmektedir. Bu olumlu stres, çalışanı başarıya odaklamakta, iş tatmini ve doyumu sağlamakta, işgücü verimliliğini artırmaktadır. Bu nedenle stresin belirli bir seviyede optimun seviyede tutulması gerekmektedir. Yapılan literatür araştırması ile stres ve verimlilik kavramı doğru zemine oturtularak, Kişisel Bilgiler (Demografik Özellikler), Çalıştığınız Kurumla İlgili Özellikler, Örgütsel Stres Kaynakları, Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeği, Stres İle Başka Çıkma başlıklarından oluşan, 5 grupta toplamda 74 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket İstanbul Anadolu Adliyesi kalem (ofis) çalışanlarına uygulanmıştır. Toplamda 3153 kişi olan kalem (ofis) çalışanlarından 367 kişiye ulaşılmış, çalışanların her grup soru için yeterli ölçüde olmasına dikkat edilmiştir. Anket uygulaması sırasında yüz yüze mülakatlar da yapılmıştır. Sahadan elde edilen veriler SPSS programından yararlanılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, çalışanların stres düzeylerinde, cinsiyet, medeni durum, sahip olduğu çocuk sayısı, hane geliri, çalıştığı birim, çalışma süresi, mesleki görevi, değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Aynı değişkenler arasında, cinsiyet, medeni durum, hane geliri, mesleki görevine göre çalışanların verimlilik düzeyinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, çalışma süreleri ve sahip olduğu çocuk sayısına göre verimlilik düzeyine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the stres levels and productivity levels of the employess and to examine the differences according to some variables. For this purpose, it has been inverstigated whether there is an interaction between job stres levels, labor productivity levels and stres of the civil servants working in Istanbul Anatolian Courthouse. With the literature secearsh, the concept of stres and productivity was placed on t he right ground and a questionnaire conssting of 74 questions in 5 groups conssiting of Personal Information (Demographic Characteristics), Organizational Stress Sources, Attitude Scale towards Efficiency, Stress and Other Quitting was prepared. This questionnaire was applied to the employees of Istanbul Anatolian Courthouse. In total, 367 people were reached from 3153 employees (Office workers), and attention was paid to ensure that the employees were sufficiently qualified for each group of questions. During the survey, face-to-face interviews were also conducted. Data obtained from the field were evaluated and interpreted using SPSS program. According to the results of the study, there was no significant difference between the variables of gender, marital status, number of children, household income, working unit, working time, occupational duty and variables. Among the same variables, it was observed that the productivity level of the employees did not differ signifacantly according to gender, matiral status, household income, occupational duty, and there was a significant difference according to the productivity level according to the working time and number of children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectStresen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.titleStresin, iş gücü verimliliği üzerine etkisi: Bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of stress on labor productivity: An applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess