Show simple item record

dc.contributor.authorKaraköse, Hasan Basri
dc.date.accessioned2019-12-14T21:12:31Z
dc.date.available2019-12-14T21:12:31Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1542
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN YULAF Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractBağımlılık genel anlamıyla "bir nesneye, bireye ya da varlığa karşı konulamaz bir şekilde sürekli olarak istek duyma ve kişinin farklı bir iradenin güdümünde olması hali" şeklinde tanımlanmaktadır. Mobil telefonlar günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum telefonun iletişimdeki rolünü gitgide artırmakta ve insanlar için ayrılmaz bir parça olmasına neden olmaktadır. Bu artışta 2 neden daha ön plana çıkmaktadır. Birinci neden olarak, mobil telefonların kolay taşınabiliyor olması, kişilerin için yer ve mekan sınırını ortadan kaldırıyor olmasıdır. İkinci neden olarak, eskiden kişisel bilgisayarların bulunduğu yeri alıp bilgisayarda bulunan birçok özelliği ve kişiselliği barındırabiliyor olmasıdır. Teknolojinin süreç içerisinde giderek ilerlemesi ile sosyal medya ağının giderek gelişmesi ve dünyanın globalleşmesi ile bilgini parmakların ucunda olması da bu cihazların kullanımını cazip kılan nedenlerden sayılabilir. Mobilite olmak ve belli bir konumdayken dünyanın her tarafına ulaşabilmek, değişmelerden haberdar olabilmek bizi bu aletlere bağımlı kılmaya başlamıştır ve insanlar bu aletleri kendilerinin bir uzvu olarak görmektedir. Telefonlar yanlarında olmadığında ise kendilerini yalnız hissetmektedirler. Günümüzde insanlar yaşamadan keyif almanın yollarını aramaktadır. Keyif almak için bazı insanlar akıllı telefon kullanmakta, sosyal medya veya başka kanallara yönelmektedir. Yaşam doyumu kişinin kendi yaşamıyla ilgili genel yargılamaları ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Depresyon ise kişilerin günlük faaliyetlerini normal bir şekilde devam ettirmede sıkıntı yaşamaya başlayıp ,umutsuzluk , karamsarlık gibi durumların ön plana çıktığı duygu durumlar bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu üç başlık arasındaki ilişki araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın uygulandığı kesim üniversite öğrencileridir. Öğrencilerin akıllı telefona bağımlılık, yaşam doyumu ve depresyon durumu arasındaki ilişki araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada Kullanılan Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızda evreni tüm üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenimizin içerisindeki örneklem ise İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden seçilmiş olup, öğrencilerin gönüllüğü ön plandadır. 393 öğrenci basit ve random bir şekilde seçilmiş olup tüm sorulara eksiksiz bir şekilde yanıt vermiştir. 3 envanter ve bir Sosyo demografik form kullanılmış olup bunlar; Yaşam Doyumu, Akıllı Telefon Bağımlılığı envanteri ve Beck Depresyon envanteridir. Bulgular: 393 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırma sonuçları SPSS programına girilmiş ve hipotezlerin doğrulanması amacıyla sonuçlar alınmıştır. Çıkan sonuçlar ayrıntılı şekliyle bulgular kısmında bulunmaktadır. Hipotezler doğrulanmış olup literatüre katkı sağlanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin üzerinde yapılan araştırmada akıllı telefon ve alt boyutları, yaşam doyumu ve alt boyutları ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiler testler ve alt boyutları ile çeşitlilik göstermektedir. Yaşam doyumu ile telefon bağımlılığının alt boyutları arasında negatif korelasyon görülmektedir. Akıllı telefon bağımlılığı ve alt boyutları ile depresyon arasında ise pozitif korelasyon görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn general terms, addiction is defined as de the constant demand of an object, an individual or an entity, and a position of being under the control of a different will. Mobile phones are presently widely used. This situation increases the role of the phone in communication and causes it to be an integral part of people. There are 2 more reasons for this increase. The first reason is that mobile phones can be carried easily, eliminating place and space for people. For the second reason, it is the ability to host many features and personalities found in personal computers previously. With the progress of technology in the process, the development of the social media network and the globalization of the World, the fact that the information is at the fingertips are among the reasons that make the use of these devices attractive. Being mobility and reaching all parts of the world in a certain position and being aware of the changes have begun to make us dependent on these devices and people see these devices as a part of their bodies. When the phones are not there, they feel lonely. Today, people are looking for ways to enjoy life. Some people use smart phones and turn to social media or other channels to enjoy. Life satisfaction is defined as general judgment and evaluation of one's own life. Depression can be defined as the mood disorder of individuals who start to experience hopelessness and pessimism and hard times in normal daily activities. The relationship between the concepts of life satisfaction, telephone addiction and depression, which we will look at after these definitions, is the basis of our subject. The selected students are university students Aim : The aim of this study is to investigate the relationship between smartphone addiction, life satisfaction and depression in university students. Materials and Methods: The universe of this research is a university research. The sample of the study was based on a simple random sampling method based on volunteerism in İstanbul Gelişim University and one of 393 students who answered according to all questions. Socio-demographic characteristics, Beck Depression Inventory (BDI), Smart Phone Addiction Scale and Life Satisfaction Inventory Design were used in the study. Results: The results of the research conducted on 393 university students were entered into the SPSS program and results were obtained in order to verify the hypotheses. The results are detailed in the results section. Hypothesis has been validated and contributed to the literature. Conclusion: In the research conducted on students, a significant relationship was found between smart phone and its sub-dimensions, life satisfaction and sub-dimensions and depression. These relationships, tests and their sub-dimensions vary. There is a negative correlation between life satisfaction and sub-dimensions of telephone addiction but there was a positive correlation between smart phone addiction and sub-dimensions and depression.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAkıllı Telefon Bağımlılığıen_US
dc.subjectYaşam Doyumuen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.subjectSmart Phone Addictionen_US
dc.subjectLife Satisfactionen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectIstanbul Gelisim Universityen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerindeki akıllı telefon bağımlılığının yaşam doyumu ve depresyon açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe analysi̇s of smartphone addiction amaong university students in terms of life satisfaction and depressionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess