Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Mahmut
dc.date.accessioned2019-12-05T20:41:02Z
dc.date.available2019-12-05T20:41:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1521
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP EMRE TAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractBu araştırmada, genç yetişkinlerde homofobinin, anksiyete düzeyleri ve öfke ifade tarzları ile ilişkisi incelenmektedir. Araştırmanın başka bir amacı ise; homofobi, anksiyete düzeyleri ve öfke ifade tarzları değişkenlerinin sosyodemografik değişkenler ile olan ilişkisini incelemektir. Araştırma kartopu örnekleme tekniğine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul ilinde belirlenmiş bazı bölgelerinde (Kadıköy,Bahçelievler,Avcılar), genç yetişkinlerin katılımıyla sınırlıdır. Araştırma, araştırmada kullanılan ölçeklerin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Araştırmanın çalışma grubunda, 101 kadın 51 erkek olmak üzere toplam 152 katılımcıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği (HRHÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖİTÖ) kullanılmış ve tarafımdan hazırlanan demografik bilgi formundaki sorular ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmada erkek ve kadın katılımcıların homofobi düzeyine bakıldığında, erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha homofobik olduğu görülmüştür. Dini eğitim almayan kişilerin, dini eğitim alan kişilere oranla homofobi düzeylerinin daha düşük düzeyde olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan evli bireylerin homofobi düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aylık üç ve üzeri kültür-sanat faaliyetine katılan bireylerin homofobi puanlarında anlamlı bir düşüş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, alanda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla birlikte tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the relationship between homophobia, anxiety levels and anger expression styles in young adults.The aim of this study was to investigate the relationship between homophobia, anxiety levels and anger expression styles with sociodemographic variables. The research was prepared according to the snowball sampling technique. The reserch was conducted in Istanbul (Kadıköy,Bahçelievler,Avcılar) participants was young adults.In reserch, limited to the qualities measured by the scales used in the research. In this study group 101 woman 51 male in total 152 materialised with participant. İn this study Hudson and Ricketts Homofobi Scale (HRHS),Beck Anxiety Scale (BAS), Trait Anger Expression Scale (TAES) I have been associated with questions in my demographic information form prepared and used by me . When looking at the homophobia level of male and female participants in the study, male participants were more homophobic than female participants. For people without religious education that the levels of homophobia were lower than those receiving religious education. It was concluded that homophobia levels were found be higher in married people who participated in the current study. It was found that there was a significant decrease of homophobia score in individuals who participate in cultural and art activities 3 or more times monthly. Findings obtained in the research, the results of the studies in the field have been discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGenç yetişkinen_US
dc.subjectHomofobien_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectÖfke ifadeen_US
dc.subjectYoung Adulten_US
dc.subjectHomophobiaen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectAnger Expressionen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleGenç Yetişkinlerde Homofobi ile Anksiyete Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Relationship Between Homophobia and Anxiety Levels and Anger Expression Styles in Young Adultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess