Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Şeniz
dc.contributor.authorSevinçer, Güzin Mukaddes
dc.contributor.authorManer, Ayşe Fulya
dc.date.accessioned2019-12-01T11:20:29Z
dc.date.available2019-12-01T11:20:29Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1300-2163
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1505
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, bariatrik cerrahi sonrasında görülebilen kilo geri alımının; depresyon, gece yeme, duygusal yeme, yeme endişesi ve çeşitli demografik özelliklerle ilişkisini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini; çeşitli illerde ikamet eden, yaşları 21 ve 56 arasında değişen, cerrahi sonrası 12 ila 98 aylık dönemde olan, bariatrik cerrahi geçirmiş 117 birey oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara Gece Yeme Anketi, Hollanda Yeme Anketi - Duygusal Yeme Alt Boyutu, Yeme Bozuklukları Değerlendirme Ölçeği- Yeme Endişesi Alt Boyutu ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Çoklu Hiyerarşik Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların %13,7’sinde kilo geri alımı gerçekleştiği; depresyon, gece yeme, duygusal yeme ve yeme endişesi puanlarının kilo geri alımı olanlarda, olmayanlara göre daha yüksek olduğu; evli olmanın, duygusal yemenin ve ameliyattan sonra geçen sürenin kilo geri; ihtiyacı olan günlük besin miktarını bilmenin ise negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Sonuç: Bariatrik ameliyatlar sonrası görülebilen kilo geri alımını etkileyen demografik ve psikolojik etmenler mevcuttur. Bu konuda, ülkemizde ilk olan bu çalışmayı takiben, özellikle uzun izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır. Obezite tedavisinde başarı için, uzun süreli multidisipliner bir protokol uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: We aimed to determine whether night eating, emotional eating, eating concerns, depression, and some demographic characteristics are associated with the weight regain observed after bariatric surgery. Method: The study group consisted of 117 adults with an age range of 21 to 56 years, residing at different cities of Turkey. The participants were assessed at the post-operative 12th- 98th months with Night Eating Questionnaire, Dutch Eating Behavior Questionnaire-Emotional Eating Subscale, Eating Disorder Examination Questionnaire, Eating Concern Subscale of Eating Disorder Scale and Beck Depression Inventory. Mann Whitney U Test, Pearson Correlation Analysis and Hierarchical Multiple Linear Regression were used for data analyses. Results: Post-operatively, 13.7% of participants regained weight. The results displayed that depression, night eating, emotional eating and eating concern scores were higher in the participants who regained weight. Being married, emotional eating and time elapsed after the surgery positively, while knowledge on the amount of daily nutrients needed negatively predicted weight regain. Conclusion: Some demographic and psychological factors may affect the weight regain observed after bariatric surgeries. This study is the first in this field in Turkey, and longitudinal studies are needed. A long term multidisciplinary follow-up protocol is recommended for successful treatment of obesity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTURKIYE SINIR VE RUH SAGLIGI DERNEGI, PK 401, YENISEHIR, 06442, TURKEYen_US
dc.relation.isversionof10.5080/u23174en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectObezite cerrahisien_US
dc.subjectbariatrik cerrahien_US
dc.subjectkilo geri alımıen_US
dc.subjectduygusal yemeen_US
dc.subjectgece yemeen_US
dc.subjectyeme endişesien_US
dc.subjectdepresyonen_US
dc.subjectObesity surgeryen_US
dc.subjectbariatric surgeryen_US
dc.subjectweight regainen_US
dc.subjectnight eatingen_US
dc.subjecteating concernen_US
dc.subjectBODY-MASS INDEXen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subjectGASTRIC BYPASSen_US
dc.subjectSURGICAL-TREATMENTen_US
dc.subjectTURKISH VERSIONen_US
dc.subjectMARITAL-STATUSen_US
dc.subjectOBESITYen_US
dc.subjectMAINTENANCEen_US
dc.subjectBEHAVIORen_US
dc.subjectOUTCOMESen_US
dc.subjectIMPACTen_US
dc.subjectINTERDISCIPLINARY RESEARCH AREASen_US
dc.titleBariatrik Cerrahi Sonrası Kilo Geri Alımının; Gece Yeme, Duygusal Yeme, Yeme Endişesi, Depresyon ve Demografik Özellikler Tarafından Yordanmasıen_US
dc.title.alternativePrediction of Weight Regain After Bariatric Surgery by Night Eating, Emotional Eating, Eating Concerns, Depression and Demographic Characteristicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Psikiyatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2198-3002en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-8244-8647en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-1429-9333en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess