Show simple item record

dc.contributor.authorÇankır, Bilal
dc.date.accessioned2019-11-02T13:13:05Z
dc.date.available2019-11-02T13:13:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1494
dc.description.abstractİşletme literatüründe örgütlerin sahip oldukları en değerli varlıkları “çalışanlar” olarak yer almaktadır. Son yıllarda artan rekabet ve verimlilik koşulları, çalışan performansı konusunun popülerliğini artırmıştır. Örgütsel performansa etki eden önemli bileşenlerden biri, çalışanların örgüte duygusal bağlılığıdır. Çalışanların örgüte olan duygusal bağlılığı, işyerlerinde çalışanların örgüt içi paylaşımları, iş tatmin düzeyi ve işyerinde çalışma isteği, işletmelerin amaçlarına ulaşmasında ve şirketin ileriye dönük hedeflerine ulaşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple çalışanların örgüte duygusal bağlılığı ve çalışan performansı ilişkisinin önemi, gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel bağlığının bileşenlerini, çalışan performans bileşenlerini ve çalışanların örgütsel bağlığının çalışan performansı üzerindekini etkisini incelemektir. Bu amaçla Üsküdar Belediyesi’nde çalışan 198 personele yapılan anket verileri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için çalışmadaki soru gruplarının faktör yapısını tespit etmek amacı ile Açıklayıcı faktör analizi uygulaması yapılmıştır. İki evre gruplar için bağımsız t testi analizi uygulanırken, Üç evre grubun karşılaştırılmasında Varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. İş performansı ve örgüte duygusal bağlılık düzeylerinin arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the business literature, the most valuable assets of the organizations are employees. In recent years, the popularity of employee performance has been increased with increasing competition and the efficiency conditions. One of the most important components of affecting organizational performance is the emotional commitment of employees to the organization. Employees' affective commitment to the organization, the level of job satisfaction of the personnel working in the organization and the desire to work in the workplace play an important role in reaching the goals of the enterprises and reaching the company's forward-looking goals. The aim of this study is investigating the factors of affecting affective commitment of employees, employee performance and effects of affective commitment of employees on employee’s performance. For this purpose, the survey data of 198 personnel working in Üsküdar Municipality were used. Analysis of the obtained data Explanatory factor analysis was applied to determine the factor structure of the question groups in the study. While independent t-test analysis was applied for two-stage groups, Variance Analysis (ANOVA) test was used to compare the three-stage groups. Correlation and regression analysis were conducted to determine the relationships and effect between job performance and Emotional Commitment levels. The analyzes were done by SPSS 22.0 package program.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.17336/igusbd.620845en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectİş Performansıen_US
dc.subjectBağlılıken_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectDuygusal Bağlılıken_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectWork Performanceen_US
dc.subjectCommitmenten_US
dc.subjectEmotional Commitmenten_US
dc.titleÖrgütlerde Duygusal Bağlılık ve Performans İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Effective Commitment and Performance in Organizationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0001-5126-8769en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issueGELİŞİM-UWE 2019 Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess