Show simple item record

dc.contributor.authorAkgül Durakçay, Fulya
dc.contributor.authorBozkaya, Özge
dc.date.accessioned2019-10-30T19:49:04Z
dc.date.available2019-10-30T19:49:04Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1472
dc.description.abstractSoğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte uluslararası ilişkilerin güvenlik gündeminin değişmesi ile Avrupa Birliği (AB) 1990’ların sonundan itibaren demokrasiyi teşvik eden uluslararası bir aktör olarak evrilmiştir. AB, Avrupa Komşuluk Politikası’nda demokrasi teşvikini; Birlik normlarının, değerlerinin ve standartlarının komşu ülkelere aktarılması yoluyla güvenlik stratejisi temelinde ele almaktadır. AB’nin demokratikleşme süreçlerinin ülke içi dinamikler ile iç içe olduğunu kabul ettiği demokrasi teşviki politikalarının başarısı, üçüncü ülkelerin istek, irade ve yetkinliklerine bağımlı kalmaktadır. Bu çalışmada, AB’nin demokrasi anlayışı ve demokrasi teşviki politikası Komşuluk Politikası ve Ermenistan örneği üzerinden incelenmektedir. AB’nin Ermenistan ile kurumsal ilişkileri demokrasi teşviki bağlamında tarihsel olarak incelenmekte ve AB’nin koşulluluk ve sosyalleşme mekânizmalarına ne ölçüde başvurduğu analiz edilmektedir. Ermenistan’ın kurumsal yapısı, geleneksel yönetim anlayışı, sivil toplumun gelişmesinin önündeki engeller ve ülkedeki siyasi, iktisadi, sosyal ve askeri Rusya nüfuzu Ermenistan’da demokrasi teşviki sürecindeki AB etkisini belirleyici unsurlar olarak ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe European Union (EU) has evolved as an international democracy promoter actor since the 1990s as the security agenda of the international relations have changed with the end of the Cold War. The EU approaches its democracy promotion within the basis of its security strategy through the transfer of the EU norms, values and standards to neighbouring states in the European Neighbourhood Policy. The EU by admitting that the process of democratisation is intertwined with domestic contexts is dependent on third countries’ desires, wills and competences for the success of its democracy promotion policies. This study analyses the EU’s comprehension of democracy and democracy promotion policies within the context of the Neighbourhood Policy and the case of Armenia. The EU’s institutional relations with Armenia are analyzed historically on the basis of its democracy promotion and the extent that the EU adheres to the mechanisms of conditionality and socialization is evaluated. Armenia’s institutional structure, its traditional administration approach, impediments for the development of civil society and Russian political, economic, social and military dominance in Armenia are discussed as determining factors for the EU’s impact on Armenia’s democracy promotion process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.17336/igusbd.486612en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectAvrupa Komşuluk Politikasıen_US
dc.subjectDemokrasi Teşvikien_US
dc.subjectErmenistanen_US
dc.subjectİç Dinamikleren_US
dc.subjectThe European Unionen_US
dc.subjectThe European Neighbourhood Policyen_US
dc.subjectDemocracy Promotionen_US
dc.subjectArmeniaen_US
dc.subjectInternal Dynamicsen_US
dc.titleAvrupa Komşuluk Politikası’nda Demokrasi Teşviki: Ermenistan Örneği ve İç Dinamiklerin Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeDemocracy Promotion in the European Neighbourhood Policy: The Case of Armenia and an Assessment of Internal Dynamicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-0200-7911en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3389-3370en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess