Show simple item record

dc.contributor.authorAltıntaş, Merih
dc.contributor.authorİnanç, Leman
dc.contributor.authorHunca, Ayşe Nazlı
dc.contributor.authorEktiricioğlu, Cihan
dc.contributor.authorYılmaz, Nihan
dc.contributor.authorTuna, Zehra Olcay
dc.contributor.authorÜney, Rıdvan
dc.date.accessioned2019-09-01T21:07:43Z
dc.date.available2019-09-01T21:07:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1432
dc.description.abstractObjective: To compare patients with synthetic cannabinoid use disorder with healthy controls in terms of impulsivity, aggression, and theory-of-mind skills, and to identify the correlation between the level of mentalizing skills and aggression and impulsivity. Methods: The study included 80 outpatients who applied to the Erenkoy Mental Health Training and Research Hospital, Sancaktepe Addiction Treatment Outpatient Counselling Training and Rehabilitation Centre (BADEM), and were diagnosed with the synthetic cannabinoid use disorder according to the DSM-5 diagnosis criteria, and 50 healthy volunteers without substance use disorders. The study tools were the Reading the Mind in the Eyes Test, Addiction Profile Index, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Barratt Impulsiveness Scale, and Buss-Perry Aggression Questionnaire. Results: The scores obtained from Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory by the patients' group were significantly higher than the control group. Although the total scores from Buss-Perry physical and verbal aggression subscales were significantly higher in the patient group, the anger and hostility subscale scores did not differ between the groups. The motor Barratt score was significantly higher in the patients' group than the control group. No significant difference was found between the groups in terms of Barratt attention, non-planning Barratt, and total Barratt scores. There was also no significant difference between the groups in terms of the Reading the Mind in the Eyes scores. A positive correlation was observed between Buss-Perry and Barratt scores. There was no significant correlation between the scores from both scales and the Reading the Mind in the Eyes scores. Conclusion: The patients with SC use disorder are frequently inclined to suffer from anxiety and depression, and may have an increased aggression. It was concluded that the aggression and impulsivity observed in those people might be associated with each other, whereas they have no correlation with the theory-of-mind skills.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada sentetik kannabinoid (SK) kullanım bozukluğu olan hastalar ile sağlıklı kontrolleri dürtüsellik, agresyon ve zihin kuramı becerileri açısından karşılaştırmak ve bu hastalarda zihinselleştirme beceri düzeyi ile agresyon ve dürtüsellik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (BADEM) ayaktan başvuran, DSM-5 tanı ölçütlerine göre SK kullanım bozukluğu tanısı konulan 80 hasta ve madde kullanımı olmayan 50 sağlıklı gönüllü alındı. Örnekleme Veri Toplama Formu, Gözlerden Zihin Okuma Testi, Bağımlılık Profil İndeksi, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Barrat Dürtüsellik Ölçeği, BussPerry Saldırganlık Ölçeği uygulandı. Bulgular: Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği puanı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Buss-Perry fiziksel ve sözel saldırganlık alt ölçekleri ve toplam puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanırken, öfke ve düşmanlık alt ölçek puanları gruplar arasında farklılık göstermedi. Motor Barrat puanı SK kullanan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Barrat dikkat, tasarlanmamış Barrat ve toplam Barrat puanları bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. SK kullanan grup ve kontrol grubu gözlerden zihin okuma puanları açısından da anlamlı derecede farklı bulunmadı. Buss-Perry ile Barrat puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Her iki ölçek puanları ile zihin okuma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, SK kullanım bozukluğu olan hastalarda anksiyete ve depresyonun sık eşlik ettiğini ve bu kişilerin saldırganlıklarının artmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu kişilerde gözlenen saldırganlık ve dürtüselliğin birbiriyle ilişkili olabileceği, ama zihin kuramı becerileri ile ilişkilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCUMHURIYET UNIV TIP FAK PSIKIYATRI ANABILIM DALI, CUMHURIYET UNIV TIP FAK PSIKIYATRI ABD, SIVAS, 58140, TURKEYen_US
dc.relation.isversionof10.5455/apd.281003en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjecttheory of minden_US
dc.subjectmentalizingen_US
dc.subjectsynthetic cannabinoidsen_US
dc.subjectaggressionen_US
dc.subjectimpulsivityen_US
dc.subjectEYES TESTen_US
dc.subjectINVENTORYen_US
dc.subjectVERSIONen_US
dc.subjectPsychiatryen_US
dc.subjectZihin kuramıen_US
dc.subjectmentalizasyonen_US
dc.subjectsentetik kannabinoidleren_US
dc.subjectagresyonen_US
dc.subjectdürtüselliken_US
dc.subjectsaldırganlıken_US
dc.titleTheory of Mind, Aggression and Impulsivity in Patients with Synthetic Cannabinoid Use Disorders: A Case-Control Studyen_US
dc.title.alternativeSentetik Kannabinoid Kullanım Bozukluğu Hastalarında Zihin Kuramı, Agresyon ve Dürtüsellik: Olgu-Kontrol Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRYen_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess