Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Ramazan
dc.date.accessioned2018-12-05T13:14:49Z
dc.date.available2018-12-05T13:14:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/135
dc.description03.12.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Rıdvan Üneyen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, travmaya maruz kalmış bireylerin travmatik stres belirtileri ile depresyon arasında ilişkiyi incelemek ve yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, ruhsal rahatsızlık geçirme durumu ve sigara kullanma durumunu değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 100 kadın ve 101 erkek olmak üzere toplam 201 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşı 18-50 arasındadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Veri Formu, Travmatik Stres Belirtileri Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Travmatik Stres Belirtileri Ölçeği 23 madde, Beck Depresyon Ölçeği 21 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada veri analiz tekniği olarak Pearson Korelasyon katsayısı, bağımsız gruplar t testi ve ANOVA ( F testi ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir. Travmaya maruz kalmış bireylerin travmatik stres belirtileri ve depresyon düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Travmaya maruz kalmış bireylerin travmatik stres belirtileri düzeyleri arttıkça depresyon düzeyleri de buna bağlı olarak artmaktadır. Travmaya maruz kalmış bireylerin travmatik stres belirti düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre travmaya maruz kalmış kadın bireylerin travmatik stres belirti düzeylerinin, travmaya maruz kalmış erkek bireylerin travmatik stres belirti düzeylerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Travmaya maruz kalmış bireylerin depresyon düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre travmaya maruz kalmış kadın bireylerin depresyon düzeylerinin, travmaya maruz kalmış erkek bireylerin depresyon düzeylerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Travmaya maruz kalmış bireylerin, travmatik stres belirti düzeyi ve depresyon düzeylerinin, medeni durum, gelir, ruhsal rahatsızlık yaşama veya yaşamama, sigara kullanma veya kullanmama, yaş grupları ve eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Travma, travmaya maruz kalmış kişi, travmatik stres, depresyon.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between traumatic stress symptoms and depression and to examine if there are significant differences between traumatic stress symptom and depression in terms of gender, marital status, age, economic status, level of education, rewiew status of mental illness and smoking status. This research is conducted on 100 female and 101 male the total number of participants are 201. The age level of participants were ranged from 18 to 50. As a tool for research data collection socio-demographic data form, Traumatic stress symptoms scale, and the Beck depression scale was used. Bergen Traumatic Stress scale has 21 items, and Beck's Depression Scale has 21 items. Pearson Correlation, t-test for independent groups and One way ANOVA (F test) were used as data analysis methods. Data were analysed by SPSS 15 package programme. Results showed that there is a positive significant relationship between traumatic stress symptom and depression. Individuals that were exposed to trauma when level of trauma increases also level of depression increases correspondingly. Individuals that were exposed to trauma, level of traumatic stress in terms of gender were found significant differences between these two variables. According to this research individuals that were exposed to traumatic stress the level of stress symptom were found that females traumatic stress symptom level are much higher than men. According to depression level in terms of gender significant differences were found. Females that had been traumatized the depression level of them were much higher than men. İndividuals that had been traumatized traumatic stress symptoms and depression level of them in terms of marital status, economic status, review status of mental illness, smoking status and age groups were not found significant differences between these variables. Results were discussed in light of related literature. Key Words: Trauma, Persons Exposed To Trauma, Traumatic Stres, Depressionen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleTravmaya Maruz Kalmış Kişilerde Travmatik Stres Belirtileri ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Diyarbakır Sur Örneklemien_US
dc.title.alternativeThe Examination of the Correlation Between Traumatic Stress Symptoms And Depression in Those Who are Exposed to Trauma: Sample Diyarbakır Suren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record