Show simple item record

dc.contributor.authorGeçkin Onat, Semra
dc.date.accessioned2019-07-16T08:08:12Z
dc.date.available2019-07-16T08:08:12Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1309-7601
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1319
dc.description.abstractYeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yakınsama kültürü, hem içerik ve ortamların birbirine yakınlaşmasına hem de bireylerin içerik üretim sürecine katılmalarına olanak sağlamıştır. Sivil toplum kuruluşları, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla bilinirliğini artırmak ve çevreci aktivist gönüllüler bulmak için sosyal medyayı kullanmaya yöneldiler. Bu araştırmanın amacı, yeni iletişim teknolojilerinin Greenpeace, TEMA Vakfı ve Karadeniz İsyandadır platformu bağlamında çevreci katılıma etkisini araştırmaktır. Araştırma kapsamında 26 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler, internet ortamında sosyal medya aracılığı ile 720 katılımcıya ulaşılarak toplanmıştır. Veri analizi SPSS programı kullanılarak regresyon analizi ve ki-kare analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, yeni iletişim teknolojilerinin çevreci katılım üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe convergence culture that emerged with the developments in new communication technologies enabled both the convergence of content and media and the participation of individuals in the content production process. Non-governmental organizations have been inclined to use social media to increase awareness through new communication technologies and to find environmental activist volunteers. The aim of this research is to explore the impact of new communication technologies on the involvement of environmental actions in the context of Greenpeace, the TEMA Foundation, and the Karadeniz İsyandadır platform. For this purpose, a questionnaire consisting of 26 questions was used. The data was collected by reaching 720 participants via social media on the Internet. Data analysis was performed with the SPSS program by using regression analysis and chi-square analysis. The results of the research show that new communication technologies have an impact on participation in environmental activism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYeditepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYeni İletişim Teknolojilerien_US
dc.subjectMedya Yakınsamasıen_US
dc.subjectÇevreci Katılımen_US
dc.subjectDijital Aktivizmen_US
dc.subjectNew Communication Technologiesen_US
dc.subjectMedia Convergenceen_US
dc.subjectEnvironmental Participationen_US
dc.subjectDigital Activismen_US
dc.titleYakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım: Greenpeace, TEMA Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu Üzerinde Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeConvergence Culture and Online Environmental Participation: Greenpeace, the TEMA Foundation, and the Karadeniz İsyandadır Platformen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGlobal Media Journalen_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage276en_US
dc.identifier.endpage304en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess