Show simple item record

dc.contributor.authorSavaş, Sezgin
dc.contributor.authorSürücü, Ahmet
dc.date.accessioned2019-06-13T09:23:51Z
dc.date.available2019-06-13T09:23:51Z
dc.date.issued01-10-2016en_US
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1299
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı değer oluşturmada ilişki yönetiminin önemini ele almaktır. Çalışmanın ilk aşamasında değer kavramı açıklanırken; ikinci aşamada ilişki yönetimi kavramı üzerinde durulacak; üçüncü aşamada ise değer oluşturmada ilişki yönetimi perspektifinin temellerine değinilecektir. Elde edilen veriler ışığında çalışmanın sonucunda kurumların değer oluşturabilmeleri için ilişki yönetimi kapsamında hangi yaklaşımları kullanmaları gerektiği tartışılmıştır. Çalışma kapsamında değer oluşturma kavramının kurumların paydaşlarının gözünde iyi bir itibara sahip olmak için önemli bir olgu olduğu sonucuna ulaşılırken, kurumların çift yönlü iletişimi benimseyerek paydaşlarını önemli görmesi ve buna uygun yaklaşımları kullanmasının günümüzde bir seçenekten çok zorunluluk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaçınılmaz olarak paydaşlarına ihtiyacı olduğu ve bu bağlamda çevreye uyum sağlamaları gerekliliğinin de altı çizilmiştir. Kurumların paydaşlarının görüşlerini önemsemeleri ve onlarla uyum sağlama yoluna gittiklerinde ise değer oluşturma aşamasında olumlu yol kat edecekleri vurgulanarak ilişki yönetimi perspektifinin söz konusu gereklilikleri yerine getirebilecek çok önemli bir anlayış olduğu ortaya koyulmuşturen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to handle the importance of relationship management in value-making. In the first part, value concept is explained; in the second part, relationship management is clarified; in the third part, fundamentals of relationship management in value-making are mentioned. As a result, it is discussed that which approaches corporates should adopt in relationship management to create value. It is deducted that value-making is an important asset to have a good reputation in stakeholders’ view, and it’s not a choice but an obligation for corporates to adopt two-way communication and use appropriate approaches to achieve it nowadays. Also it is underlined that, corporates unavoidably need their stakeholders to survive and it is a necessity to harmonise with environment. It is emphasized that corporates will gain favor in value-making process if they pay attention to their stakeholders’ opinions and harmonise with them, and relationship management is the only way to achieve thoseen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırgızistan Türkiye Manas Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDeğer Oluşturmaen_US
dc.subjectİlişki Yönetimien_US
dc.subjectPaydaşlarla İlişkileren_US
dc.subjectValue-Makingen_US
dc.subjectRelationship Managementen_US
dc.subjectRelations With Stakeholdersen_US
dc.titleDeğer Oluşturmada İlişki Yönetimien_US
dc.title.alternativeRelationship Management on Value Makingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalManas Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess