Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Ferhat
dc.date.accessioned2018-12-05T12:12:31Z
dc.date.available2018-12-05T12:12:31Z
dc.date.issued2015-01-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/125
dc.descriptionDanışman:Ali Osman Özcanen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın bir tarafında kuramsal açıdan Örgütsel Güvenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi tartışılırken, diğer tarafında 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili, Maltepe ilçesi geneli ilköğretim ve orta öğretimde çalışan öğretmenlerin resmi ve özel eğitim kurumlarında örgütsel güvenin oluşmasında örgütsel bağlılığının ve iş tatminin karşılaştırılması yapılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın alan araştırması kısmının evreni İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan 11 ilköğretim ve orta öğretim okulunda görev yapan 597 öğretmendir. Araştırmanın örneklemi ise, örneklem seçme yöntemlerine göre yapılmış, bu okullarda görev yapan 172 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma iki yönlü yapılmıştır, alanda yapılan çalışmaların incelenmesinden çıkan teorik kısım ve anket veri toplama tekniği, uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Toplanan veriler, SPSS 20 programında istatistiksel analizler uygulanarak irdelenmiştir. Araştırmada, "Örgütsel Güvenin İş Tatmini ve Bağlılıkla İlişkisi: Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırma" konusunun ele alındığı bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilerden çıkan sonuçlara göre, genel olarak örgütsel güvenin iş tatminini ve örgütsel bağlılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel güven boyutlarında meslektaşlarına güvenlerinin cinsiyete göre farklılaştığı; erkeklerde, kadınlara nazaran güvenin daha yüksek olduğu; öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin çalışılan okul türüne göre farklılaştığı ve tüm boyutlarda özel eğitim kurumlarında kamu eğitim kurumlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Bağlılık Göstergeleri, Örgütsel Bağlılık Faktörleri, Örgütsel Güven, Güven Türleri, İş Tatmini, Resmi-Özel Eğitim Kurumları.   en_US
dc.description.abstractOne side of the theoretical aspects of Organizational Trust's Job Satisfaction of this research and Organizational Commitment Relations discussed, Istanbul province in 2014-2015 Education on the other hand, Maltepe district general of the teachers working in primary and secondary education in public and private educational institutions in the formation of organizational trust of organizational commitment and job satisfaction the comparison is attempted. Part of the universe of research of the study area in the Maltepe district of Istanbul 597 teachers in 11 primary and secondary schools. The sample of the study, carried out according to the sample selection procedure consists of 172 teachers working in these schools. Research was conducted bi-directional, an examination of the work done in the field survey data collection techniques and the theoretical part consists of the application section. Collected data were analyzed by applying statistical analysis in SPSS 20 program. In the study, "Organizational Trust's Job Satisfaction and Commitment Relationship: Official and Research in Private Education Institutions" in this study discussed the subject According to the results of the data obtained from the views of teachers, in general, it was observed that the job satisfaction of organizational trust and influence organizational commitment in a positive direction. Teachers rely on their colleagues differed according to gender dimensions of organizational trust; men, had higher confidence than women; teachers differ according to school type of organizational trust and private educational institutions of all sizes have been found to be higher than the public schools. Keywords: Organizational Commitment, Organizational Commitment Indicators, Organizational Commitment Factors, Organizational Trust, Trust Type, Job Satisfaction, image-Private Educational Institutions.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÖrgütsel Güvenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Resmi - Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeOrganizational Trust Relationship With Job Satisfaction and Organizational Commitment: a Research in Public - Private Educational Institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record