Show simple item record

dc.contributor.authorBaloğlu, Uğur
dc.date.accessioned2019-05-13T11:43:19Z
dc.date.available2019-05-13T11:43:19Z
dc.date.issued2018-01-31
dc.identifier.issn2459-1149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1254
dc.description.abstractSinemada anlam yaratma içerik ve biçimin birbiri ile ilişkisi sonucu ortaya çıkar. Biçimsel yapı oluşturulurken renk, ışık, kamera açıları, çekim ölçekleri gibi temel ögeler dikkate alınmakta ve sinematografi oluşturulmaktadır. Sinematografi temelde sinema filmlerinde kaydedilen görüntülerin belirli teknik tercihler doğrultusunda yapılması ve bu yönüyle anlam yaratma çabalarının tümünü içerir. Hollywood’un en büyük animasyon yapımcılarından Pixar’ın filmlerinde kullandığı görsel dil, biçimsel olarak sinema anlatısını izleyiciler için ilgi çekici kılmaktadır. Bu durum yazılı metnin görsel metin ile uyumlu bir bütünlük oluşturması ile ilgilidir. Görsel metin oluşturulurken anlatısal ve görüntüsel nitelikli göstergelerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Çalışmanın amacı Pixar’ın kısa animasyon filmlerinden Boundin’de görüntü düzenlemesinin nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Böylece son yıllarda giderek popülerleşen animasyon filmlerin görsel anlatım dilinin nasıl kurgulandığı anlaşılabilecektir. Bu amaçla Boundin filminde biçimsel yapıyı kuran araçların kullanım biçimleri çözümlenmiş ve renk, ışık, kamera açıları ve kamera hareketleri gibi biçimsel ögelerle bütünlüklü bir yapı kurarak film anlatısının inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimler: Görsel Dil, Görsel Metin, Anlatısal Gösterge, Görüntüsel Göstergeen_US
dc.description.abstractCreation of meaning in cinema reveals the relationship between content and form. While the formal structure is being constructud, the basic elements of cinema such as, color, light, scale of shots, camera angles are taken in consideration and cinematography is being created. Cinematography mainly involves the production of images recorded in motion picture films in accordance with some technical preferences and all the efforts to create meaning. The visual language of Pixar which is one of the largest animation produces in Hollywood makes cinematic narrative stylistically interesting for audience. This is related to the coherence of the script with the visual text. While the visual text is being produced, the narrative and visual signs should be compatible with each other. The aim of this study is to show how image editing is done in Pixar’s short animated film Boundin. Thus, it can be understood how the visual expression language of animated films, which have become popular in recent years, is constructed. For this purpose, the forms of use of the formal structure have been analysed and it has been reached the end of constructed the filmm narrative with the formal elements such as color, light, scale of shots and camera angles by creating an integral structure. Key Words: Visual Language, Visual Text, Narrative Sign, Visual Signen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.26450/jshsr.337en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleSinemada Görsel ve Anlatısal Nitelikli Göstergelerin Çözümlenmesi: Boundİn’ Animasyon Örneğien_US
dc.title.alternativeThe Analysis of Visual and Narrative Signs in the Cinema: The Example of Boundin’ Animatonen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Social and Humanities Sciences Researchen_US
dc.contributor.departmentUygulamalı Bilimler Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage180en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess