Show simple item record

dc.contributor.authorKaçan, Tülay
dc.date.accessioned2019-05-13T08:55:47Z
dc.date.available2019-05-13T08:55:47Z
dc.date.issued2018-01-04
dc.date.submitted2018-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1246
dc.descriptionDanışman: Rıdvan Üneyen_US
dc.description.abstractGiriş: Aile ve ev içerisinde pek çok konuda anlaşabilen, sağlıklı ilişkiler kurabilen, sorunlara yapıcı çözümler bulabilen çiftler uyumlu çiftler olarak tanımlanmaktadır. Cinsellik Çiftlerin yaşamlarının ve yaşam kalitelerinin önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle cinsellikle ilgili yaşanan sorunların cinsel yaşam kalitesini etkileyebileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, çalışan evli kadınların cinsel yaşam kalitesinde toplumsal cinsiyet rolleri ve çift uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Türkiye'de farklı coğrafi bölgelerde çalışmakta ve evli olan 161 kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler dört ölçme aracı ile toplanmıştır. Bunlar; Kişisel Bilgi Formu, Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği ve Çift Uyumu Ölçeği'dir. Kullanılan ölçme aracıyla elde edilen veriler, alt amaçlara uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Katılımcılara uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak, SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 24,0 istatistik paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırmada grubun toplumsal cinsiyet rolleri ile cinsel yaşam kalitesi arasında ve toplumsal cinsiyet rolleri ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çift uyumu ile cinsel yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada kişisel bilgi formu ve diğer testlerin uygulandığı 161 çalışan evli kadının 72'si (%44,7) 31-40 yaş aralığındadır, 93'ü (%57,8) lisans mezunu, 60'ının (%37,3) hiç çocuğu yoktur, 138'i (%85,7) Marmara bölgesinde yaşamaktadır, 61'inin (%37,9) evlilik süresi 10 yıldan fazladır, 155'i (%96,3) bir kez evlilik yapmıştır, 125'inin (%77,6) cinsel birleşme süresi 8 dakika ve daha fazladır, 131'i (%81,4) orgazm olmaktadır, 64'ünün (%39,8) aylık cinsel birleşme sayısı 1-5 kez ve 137'si (%85,1) eşi dışında çocuğuyla uyumamaktadır. Anahtar Kelimeler: Cinsel Yaşam Kalitesi, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çiften_US
dc.description.abstractUyumuIntroduction: Couples which can agree on family and domestic affairs, get healthy relationships, and find constructive solutions for problems are defined as the best matches. Sexuality is one of the important factors in couples' life and their life quality. That's why it is thought that troubles related to sexuality may affect sexual life quality. Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between in sexual life quality of married working women gender roles and dyadic adjustment. Material and Method: This study was made with 161 women who are married and work in a different geographic region in Turkey. Data used in the research are collected with four measurement tools. These are Personal Information Form, Sexual of Life Quality Questionnaire (SQLQ), Gender Roles Scale and Dyadic Adjustment Scale. Data obtained by the measurement tools were analyzed with appropriate statistical methods for sub-goals. Data obtained from the scales applied to the participants were coded and computerized by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21,0windows package software and subjected to statistical process. Findings: It is not found in the study that there is a statistically significant relationship between the group's gender roles with sexual life quality and gender roles with dyadic adjustment. It is found in the study that there is a statistically significant relationship between dyadic adjustment with sexual life quality. Result: Of 161 married working women applied to personal information form and other scales in the study; 72 (%44,7) are between the ages of 31-40; 93 (%57,8) have bachelor's degree; 60 (%37,3) have no children; 138 (85,7%) live in Marmara Region; 61 (%37,9) whose marriage duration is more than ten years; 155 (%96,3) got married once; 125 (%77,6) whose sexual intercourse duration is more than 8 minutes; 131 (81,4%) have an orgasm; 64 (%39,8) whose number of sexual intercourse is 1-5 times per month and 137 (%85,1) are not sleep with her child except her partner. Key Words: Sexual Life Quality, Gender Roles, Dyadic Adjustmenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleÇalışan Evli Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Çift Uyumuen_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Gender Roles and Dyadic Adjustment in the Quality of Sexual Life of Married Working Womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess