Show simple item record

dc.contributor.authorErdemir, Tena
dc.date.accessioned2019-05-13T08:43:10Z
dc.date.available2019-05-13T08:43:10Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1244
dc.descriptionDanışman: Muzaffer Şahinen_US
dc.description.abstractBir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin artması, girişimci özellikleri ve niteliğinin geliştirilmesinin son derece önemli olduğu görülmektedir. Başarılı girişimcilik faaliyetlerinin ülkelerde istihdam yaratılması, ekonomik büyümenin hızlandırılması, yeni endüstrilerin ortaya çıkması, toplumun gelişim ve değişim sürecinde oldukça işlevsel olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişme sürecindeki ülkelerde girişimciliğin önemli bir yeri vardır. Avrupa Birliği'nde küçük işletmelerin geliştirilerek, rekabet gücünü arttırmak, uluslararasılaştırılma ve girişimciliğin özendirilmesi için çeşitli destekleme programlarının geliştirildiği görülmektedir. Aynı biçimde Türkiye'de son dönemlerde girişimcilik kültürünün bireysel ve kurumsal ölçekte gelişmesi, yaygınlaşması ve teşvik edilmesi söz konusudur. Teknolojik gelişim ve ekonomik beklentilerle birlikte girişimciliğin daha fazla güç kazandığını söylemek mümkündür. Bu araştırmada girişimcilik ve kadın girişimciliği konularında literatür taraması yapılmış ve genel tarama modelinde kullanılmıştır. Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimciliğini Etkileyen Engeller Ve Fırsatların neler olduğu ve etkilendiği faktörleri belirlemek amacı ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017 yılında İstanbul ilindeki kadın girişimcilerin tamamını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırma için anket uygulamasında İstanbul ilinde tesadüfi olarak belirlenen 155 kadın girişimcinin görüşleri değerlendirmeye alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThe increase in entrepreneurship in the development of an country seems to be crucial to the development of entrepreneurial features and qualities. It should be noted that successful entrepreneurial activities are very functional in the creation of employment in countries, the acceleration of economic growth, the emergence of new industries, and the process of community development and change. For this reason, your entrepreneurship has an important place in the developed and developing countries. Various support programs have been developed in the European Union to develop small businesses, to increase competitive power, to promote internationalization and entrepreneurship. Likewise individual and corporate scale development of entrepreneurial culture in Turkey in recent years, is intended to support widespread and issues. It is possible to say that entrepreneurship gains more power with technological development and economic expectations. In this study, literature search was done on entrepreneurship and women entrepreneurship and used in the general screening model. Women's entrepreneurship and women's entrepreneurship and what are the obstacles and opportunities that affect the factors that affect and determine the purpose and data collected. The universe of the research constitutes the entirety of female entrepreneurs in Istanbul in 2017. The sample of the study was determined by simple random sampling technique. Therefore, the opinions of 155 women entrepreneurs randomly determined in the province of Istanbul were taken into consideration in the questionnaire application for the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleTürkiye'de Kadın Girişimciliği ve Kadın Girişimciliğini Etkileyen Engeller ve Fırsatlar Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeWomen's Entrepreneurship and Women's Entrepreneurship in Turkey the Affecting an Investigation on Obstacles and Opportunitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess