Show simple item record

dc.contributor.authorManyas, Sevgi
dc.date.accessioned2019-05-13T08:32:56Z
dc.date.available2019-05-13T08:32:56Z
dc.date.issued2018-07-30
dc.date.submitted2018-07-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1242
dc.descriptionDanışman: Necati Kalkanen_US
dc.description.abstractSon yıllarda insan kaynağına verilen değer ile birlikte örgüt kültürü ve örgütsel bağlılığa olan ilgi de artmıştır. Örgüt kültürü, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan değerler, normlar ve inançlardan oluşan bütünleyici bir unsurdur. Örgüt kültürü, çalışanların örgütsel bağlılığının oluşmasında ve belli hedeflere yönlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Örgütsel bağlılığı olan çalışanlar, örgütün gelişimi ve performansını etkileyen değerli ve bulunmaz bir kaynaktır. Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve başarılı olabilmesi için güçlü bir örgüt kültürüne ve örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle özellikle günümüzün rekabetçi ortamında örgütler, örgüt kültürlerini güçlendirmeye ve çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın uygulaması, İstanbul Üniversitesi'nde çalışan akademik ve idari personele yapılan anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, 474 çalışanın örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve demografik özelliklere ait soru ifadelerine verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Araştırmada, Chang ve Lin'in (2007) geliştirdiği "Örgüt Kültürü Ölçeği" ve Allen ve Meyer'in (1990) "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" Türkçe'ye uyarlanmış şekliyle kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde sıklık dağılımları, açıklayıcı faktör analizi, normallik sınamaları, grup farklılıkları ve korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, interest in organizational culture and organizational commitment has increased with the value given to human resources. Organizational culture is an integral element of values, norms and beliefs shared by members of the organization. Organizational culture plays a major role in the formation of employees' organizational commitment and their orientation to specific goals. Employees with organizational commitment are a valuable and rarely found resource that influences organization development and performance. Organizations need a strong organizational culture and highly committed employees to be able to achieve their goals and be successful. For this reason, especially in today's competitive environment, organizations are trying to improve organizational culture and to increase the organizational commitment of their employees. The aim of this research is to investigate the relationship between organizational culture and organizational commitment. The application of the research was carried out by a questionnaire survey of academic and administrative staff working at Istanbul University. The data of the study were obtained from the answers given by 474 employees to questionnaires about organizational culture, organizational commitment and demographic characteristics. In the research, "Organizational Culture Scale" developed by Chang and Lin (2007) and "Organizational Commitment Scale" by Allen and Meyer (1990) were used as adapted to Turkish. In the analysis of the research data, frequency distributions, descriptive factor analysis, normality tests, group differences and correlation tests were used. According to the findings obtained from the research, there was a positive and meaningful relationship between organizational culture and organizational commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÖrgüt Kültürü ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İstanbul Üniversitesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study on Istanbul University Employeesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess