Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Pınar
dc.date.accessioned2019-05-10T12:32:14Z
dc.date.available2019-05-10T12:32:14Z
dc.date.issued2018-04-18
dc.date.submitted2018-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1229
dc.descriptionDanışman: Güzin Mukaddes Sevinçeren_US
dc.description.abstractOrtoreksiya Nervoza, sağlıklı beslenmenin aşırı şekilde olması ve normal yaşantıyı etkileyecek şekilde takıntı oluşturması şeklinde tanımlanmaktadır. Ortoreksiya Nervoza, sağlıklı beslenme ve sağlığı geliştirme istekleriyle birlikte oluşabilmektedir. Sağlıklı beslenme ve yiyeceklerin kaliteli olup olmadığına dair endişeler vardır. Ciddi vakalarda obsesif kompulsif belirtiler görülebilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar ile kendini göstermektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişilerin bazen açıkça tekrarlanan davranışları olmadan zihnini kaplayan düşünceleri olmaktadır. Ne var ki; obsesif düşünceleri olan kişi kompulsif davranışları da açığa vurmaktadırlar. Bu çalışmada ''Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza'nın Obsesif Kompulsif Bozukluk Ile Ilişkisi'' incelenmiştir. Bu araştırma 2017/2018 öğretim yılı içerisinde İstanbul ilindeki İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitim gören 146 kadın, 65 erkek olmak üzere toplam 211 lisans öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmada Sosyodemografik veri Formu, ORTO-15 Ölçeği, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi, Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: Katılımcıların %74,4'ünün (157) beden kitle indeksi değişkenine göre normal olduğu saptanmıştır. Bireylerin Obsesif Kompulsif Bozukluk toplam puanı ile Ortoreksiya Nervoza toplam puanı arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Buna göre Obsesif Kompulsif Bozukluk toplam puanı arttıkça Ortoreksiya Nervoza toplam puanı azalmaktadır. Yani; Obsesif Kompulsif Bozukluk arttıkça, ortorektik belirtiler artmaktadır. Bireylerin Obsesif Kompulsif Bozukluk toplam puanı ile Yeme Bozukluğu değerlendirme toplam puanı arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Buna göre Obsesif Kompulsif Bozukluk toplam puanı arttıkça Yeme Bozukluğu değerlendirme toplam puanı da artmaktadır. Ayrıca Ortoreksiya Nervoza toplam puanları ortalamaları istatistiksel olarak cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Erkek öğrencilerin Ortoreksiya Nervoza toplam puanları, kadın öğrencilerin Ortoreksiya Nervoza toplam puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır. Buna göre kadın öğrencilerin daha fazla ortorektik eğilimleri bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractOrthorexia Nervosa is defined as an obsession resulting from an extreme way of healthy diet influencing ordinary life. Orthorexia Nervosa may occur as a result of an urge to get healthy nutrition and improve health. There are concerns about the quality of food and healthy eating. In severe cases, Obsessive Compulsive symptoms may be observed. Obsessive Compulsive Disorder is manifested by obsessive thoughts and compulsive behaviors. People with Obsessive Compulsive Disorder sometimes have thoughts making their minds busy without showing any obvious repeating behavior. However, the person with obsessive thought reveals his compulsive behavior. This study aims at examining the relationship between orthorexia nervosa and Obsessive Compulsive Disorder among university students. The research has taken place at the Psychology Department of Istanbul Gelişim University with a total number of 211 graduate students consisting of 146 females and 65 males in the academic year of 2017/2018. Sociodemographic Data Form, ORTO-15 Scale, Maudsley Obsessive Compulsive, Question List and Eating Disorder Assessment Questionnaire have been used in the research. The data obtained in the research has been analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 program. When evaluating the data, descriptive statistical methods (number, percentage, average, standard deviation) have been made use of. The findings based on the analyzed data can be summarized as: 74,4% (157) of the participants have been diagnosed as normal according to the Body Mass Index. The relationship between the total score of Obsessive Compulsive Disorder and the total score of Orthorexia Nervosa was found statistically significant. Accordingly, as the total score of Obsessive Compulsive Disorder increases, the total score of Orthorexia Nervosa decreases. So; As Obsessive Compulsive Disorder increases, orthorectic symptoms increase. The relationship between the total score of Obsessive Compulsive Disorder and Eating Disorder has been pointed out to be rational on a statistical base. When the score of Obsessive Compulsive Disorder increases, the total score of Eating Disorder Assessment rises accordingly. Moreover, the average of the total scores of Orthorexia Nervosa has proven a rational difference between genders on a statistical base. The total score of male students Orthorexia Nervosa has been determined to be higher than the total score of female students Orthorexia Nervosa. Accordingly, female students have more orthorexic tendency.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza'nın Obsesif Kompulsif Bozukluk ile İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Orthorexia Nervosa and Obsessive Compulsive Disorder Among University Studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess