Show simple item record

dc.contributor.authorYüceol, Nazlı
dc.date.accessioned2019-05-10T09:22:03Z
dc.date.available2019-05-10T09:22:03Z
dc.date.issued2018-01-24
dc.date.submitted2018-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1221
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractGirişimcilik kavramı şüphesiz ki son yılların en çok ilgi çeken ve üzerinde en fazla çalışma yapılan alanlarından bir tanesidir. Gerek ülke ekonomilerine olan katkısı gerek kişilerin refah düzeyi ile ilişkisi gerek ise uluslararası arenada ülkelerin birbirleri ile olan rekabetleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada konu ile ilgili yapılan çalışma sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkeler istihdama etkisi sebebi ile de bu konu ile ilgili çalışmalara ağırlık vermektedir. Kişiler kendi işlerini kurma sureti ile öncelikle kendileri ve aileleri açısından refahı artırmakta ve sonrasında da başka bireylerin istihdamına katkı sağlamaktadırlar. Tüm bunlar ile girişimciliğin önemini ifade etmeye çalışmakla birlikte bir de girişimci faaliyette bulunucak kişleriden bahsetmek gerekmetedir. Bu kişiler doğuştan bir takım girişimcilik özelliklerine sahip olmak ile birlikte aynı zamanda da sonradan kazanılan bir takım özelliklere sahiptirler. Bu noktada söylemek gerekir ki kişilerin girişimcilik ile ilgili olarak ne tamamen doğuştan taşıdıkları özellikler ne de tamamen sonradan kazandıkları özellikler etkilidir demek doğru olmayacaktır. Kişilerin bir takım doğuştan gelen özellikler ile birlikte bir kısımda sonradan kazalılan özelliklerin varlığıyla girişimcilik eğilimi gösterdiklerini söylemek mümkündür. Bu çalışma ile amaçlanan, literatürde üzerinde çok sayıda çalışma yapılmakta olan girişimci kişilik özelliklerinden; kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe tolerans özelliklerinin girişimcilik eğilimine etki edip etmediğinin ve etkiliyor ise etkinin derecesinin belirlenmesidir. Verileri analiz etmek üzere anket yönteminden faydanılmıştır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Toplanan veriler SPSS 22 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan kursiyerler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan 202 kursiyerin girişimcilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırmada bireylerin girişimcilik eğilimleri kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans boyutları çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 6 adet hipotez ortaya atılmıştır.Hipotezler; H1: Girişimcilik özelliklerinden risk alma eğilimi girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır, H2: Girişimcilik özelliklerinden kendine güven girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır, H3: Girişimcilik özelliklerinden yenilikçilik girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır, H4: Girişimcilik özelliklerinden başarma ihtiyacı girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır, H5: Girişimcilik özelliklerinden kontrol odağı girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır, H6: Girişimcilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır ifadelerinden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda H1, H2, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilirken H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir.Araştırmada yapılan ilişki analizleri çerçevesinde risk alma, kendine güven, kontrol odağı ve belirsizliğe tolerans boyutlarının girişimcilik eğilimi ile en yüksek düzeyli ilişkili olan boyutlar olduğu gözlemlenmiştir.Girişimci kişilik özelliklerinden olan yenilikçilik ve başarma ihtiyacı boyutlarının ise girişimcilik eğilimi düzeyini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Demografik özellikler ile Girişimcilik Eğilimi arasındaki ilişkiye bakıldığında ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir, medeni durum ve çalışma yaşamındaki tecrübe demografik değişkenlerinden sadece "medeni durum" değişkeni ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Araştırmada girişimcilik eğilim düzeylerinin kursiyerlerin demografik özelliklerine göre yapılan incelemelerde ise evli kursiyerlerin bekar kursiyerlere göre daha yüksek düzeyde girişimcilik eğilimine sahip oldukları gözlenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe concept of entrepreneurship is undoubtedly one of the most interesting and most studied areas in recent years. Both the contribution to the country's economy and the level of welfare of the people need to be significant in terms of the competition of the countries in the international arena. At this point, the number of studies on the subject is increasing day by day. Due to the effect of employment, countries are also giving importance to work related to this subject. By establishing their own businesses, people firstly increase their welfare in terms of themselves and their families, and then contribute to the employment of other individuals. With all this, it is necessary to talk about the entrepreneurial activity as well as trying to express the importance of entrepreneurship. These people possess some entrepreneurial qualities as well as innate qualities at the same time. At this point, it is not right to say that neither the properties that the individuals have inherited completely in relation to entrepreneurship nor the features they acquired afterwards are influential. It is possible to say that people at this point have shown a tendency to entrepreneurship with some inherited features, along with some later acquired features. The purpose of this study is to determine the degree of success that has the characteristics of entrepreneurial personality that has been studied in the literature, whether self-confidence, innovation, control focus, risk taking, and tolerance to uncertainty influence the entrepreneurial tendency. The survey method was used to analyze the data. The sample of the study was constructed using the simple random sampling method. Data collected were analyzed through SPSS 22 program. The t-test was used to compare the data between two independent groups and the one way Anova test was used to compare the data between two independent groups. Pearson Correlation and regression analysis were applied among the continuous variables of the study. The research was conducted on the trainees of Applıcular Entrepreneurship Training conducted in various universities by the KOSGEB (Small and Medium Scale Enterprises Development and Support Administration) during 2017-2018 academic year. In a survey of 202 entrepreneurship trainees with Applied Entrepreneurship training on the entrepreneurial tendency, the entrepreneurial tendencies of individuals were examined in terms of self-confidence, innovation, need for achievement, risk taking, control focus, tolerance to uncertainty. Within the scope of the research, 6 hypotheses were introduced. Hypothesis; H1: The tendency to take risks from entrepreneurship traits increases the level of entrepreneurial tendency, H2: Self-confidence from entrepreneurship characteristics increases the level of entrepreneurial tendency, H3: Innovation from the characteristics of entrepreneurship increases the level of entrepreneurial tendency, H4: The need to achieve entrepreneurship traits increases the level of entrepreneurial inclination, H5: Entrepreneurship traits increase the level of control-oriented entrepreneurship tendency, H6: Tolerance to uncertainty from entrepreneurship characteristics increases the level of entrepreneurship tendency. Hypotheses H3 and H4 were rejected when H1, H2, H5 and H6 hypotheses were accepted as the result of the analysis. In the framework of the relationship analysis, it was observed that the dimensions of risk taking, self confidence, control orientation and uncertainty tolerance were the highest correlations with entrepreneurship tendency. Innovation, one of the characteristics of entrepreneurial personality, and dimensions of need to achieve did not affect the level of entrepreneurial tendency. When we look at the relationship between demographic characteristics and entrepreneurship tendency, only demographic variables such as age, gender, educational status, monthly income, marital status and experience in working life are found to have a significant relationship only between "marital status" and entrepreneurship tendency. It is seen that married couples have a higher entrepreneurial tendency than single participants in examinations conducted according to demographic characteristics of entrepreneurship tendency levels in the survey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleGirişimcilik Eğitimi Alan Kişilerin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on the Relationship Between Entrepreneurial Personality Traits and Entrepreneurial Tendency of Individuals With Entrepreneurship Educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess