Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Mahmut
dc.date.accessioned2019-05-10T07:57:36Z
dc.date.available2019-05-10T07:57:36Z
dc.date.issued2018-04-06
dc.date.submitted2018-04-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1209
dc.descriptionDanışman: Mine Mukaddes Afacan Fındıklıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, Edirne'de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde yatan hastaların memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 264 kadın, 184 erkek olmak üzere toplam 448 yatan hastadan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve sağlık bakanlığının yatan hasta memnuniyet anketi kullanılarak elde edilmiş ve araştırmanın problemine yönelik sonuçlar yorumlanmıştır. Verilerin analizinde demografik bilgilerin elde edilmesinde tanımlayıcı bulgulara yönelik frekans analizi, ölçeklerin güvenilirliğine yönelik güvenilirlik analizi kullanılmış ve ayrıca araştırmanın amacı olan yatan hasta memnuniyetine yönelik analizlere yer verilmiştir. Analizlerin sonucunda, yatan hastaların hastaneden memnuniyet düzeyleri, cinsiyet, yaş grubu, eğitim, meslek, çalışma durumu, eş çalışma durumu, aylık gelir düzeyi, sağlık güvencesi, yattığı servis, hastaneye ilk defa gelme durumu, hastaneye gelme sıklığı, hastaneye başvuru şekli alt problemlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda; yaş grubu, eğitim durumu, meslek, çalışma durumu, eş çalışma durumu, aylık gelir düzeyi, yattığı servis, hastaneye ilk defa gelme açısından özel ve devlet hastaneleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hastaneye gelme sıklığı, sağlık güvencesi, cinsiyet, hastaneye başvuru şekli açısından özel ve devlet hastaneleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca Araştırmaya dâhil edilen hastaların yatan hasta memnuniyeti puanlarının "özel veya kamu" hastanesi gruplarına göre anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ancak hastane gruplarına bakıldığında özel hastane 1'in iki tane özel hastaneden ve bir kamu hastanesinde memnuniyetin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bunun sebebi özel hastane 1'in bölgedeki daha iyi hizmet verebilen doktorları toplamalarından ve halk arasında hastanenin daha çok tanıtıldığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmaya dâhil edilen yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görmekteyiz.en_US
dc.description.abstractThis study prepared to measure and to compare the satisfaction levels of patients in public and private hospitals operating in Edirne. The sample of the study consisted of a total of 448 inpatients; 264 female and 184 male. The data of the study was obtained from the personal information form and the Ministry of Health's in-patient satisfaction survey and the results of the research were interpreted. In the analysis of the data, frequency analysis for descriptive findings, reliability analysis for reliability of the scales and analysis were utilized, and also analyzes of patient satisfaction, which is the aim of the research, were included. As a result of the analysis, the level of satisfaction of hospitalized patients were examined according to the sex, age group, education, occupation, working status, co-work status, monthly income level, health insurance, inpatient service, first visit to the hospital, problems. As a result of the research; it is found a significant difference between private and public hospitals in terms of age group, education status, occupation, working status, co-work status, monthly income level, laying service, the first time to come to hospital. It was not determined any significant difference between private and public hospitals in terms of frequency of coming to the hospital, the sort of the health insurance, gender, the way of application to the hospital. We found that patients differed on their satisfaction scores of inpatients depending on their hospital groups 'private or state'. Moreover, when we look at the hospital groups, private hospital 1 had higher scores than two private hospital and two state hospitals. Reason for this finding is based on that private hospital 1 hires doctors with better qualifications and popularity of the hospital among public. We see that inpatients in the current study had higher levels of satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleÖzel ve Kamu Hastanelerinde Yatan Hasta Memnuniyetinin Karşılaştırılması: Edirne İli Örneğien_US
dc.title.alternativeComparison of Satisfaction of Inpatient in the Public and Private Hospital : as a Province Sample Edirneen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess