Show simple item record

dc.contributor.authorAybatan, Kemal
dc.date.accessioned2019-05-10T07:48:15Z
dc.date.available2019-05-10T07:48:15Z
dc.date.issued2018-02-22
dc.date.submitted2018-02-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1208
dc.descriptionDanışman: İpek Okkayen_US
dc.description.abstractProaktif kişilik yapısına sahip olan insanların öngörülü davranmasının ve sonucu düşünerek hareket etmesinin, duygularının farkında olmasıyla ve duygularını yönetebilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kişinin duygularını etkili bir şekilde yönetebilmesi için belli başlı niteliklere sahip olması, bu nitelikleri geliştirebilmesi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Duygularının farkında olan ve duygularını yönetebilen öğretmenler kendilerini duygusal olarak daha iyi hissederler. Duygularını yönetemedikleri takdirde kişisel ilişkilerinde ve iş ortamında sorun yaşayabilmektedirler. Bu durum onların hem iş yaşamlarına hem sosyal çevrelerine hem de eğitim verdikleri öğrencilerine olumlu ve olumsuz bir şekilde yansıyabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin proaktif kişilik özellikleri ile duygu yönetimleri arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu nedenle proaktif kişilik özelliklerine sahip olan öğretmenlerin duygularını yönetebiliyor olmaları konusu araştırılmıştır. Araştırmaya, İstanbul'un 33 farklı ilçesinde aktif olarak çalışan 542 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği ile Kişiler Arası Duygu Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda, analizde tanımlayıcı istatistiklerden, parametrik ve non-parametrik testlerden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmada Proaktif Kişilik ile Duygu Yönetimi, Proaktif Kişilik ile Durum Değiştirme, Proaktif Kişilik ile Dikkati Yönlendirme, Proaktif Kişilik ile Bilişsel Yönlendirme arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın Proaktif Kişilik ile Duygusal Tepkileri Düzenleme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Sonuç olarak proaktif kişilik puanları arttıkça duygu yönetimi, durum değiştirme, dikkati yönlendirme, bilişsel yönlendirme puanları artmakta; duygusal tepkileri düzenleme puanları düşmektedir. Anahtar Sözcükler: Çalışanlar, Proaktivite, Proaktif Davranış, Proaktif Kişilik, Duygu, Duygu Yönetimi, Bilişsel Duygu Düzenleme.en_US
dc.description.abstractIt is believed that people with proactive personality behave in anticipation and move in conclusions is related to their awareness of their emotions and their ability to manage their emotions. It depends on having certain qualities that enable the person to manage their emotions effectively and that they can develop and use these qualities effectively. Teachers who are aware of their emotions and who can manage their emotions feel emotionally better. If they can not manage their emotions, they may have problems in their personal relationships and in the business environment. This situation can be reflected negatively on both their business life and their social environment as well as on the students they are teaching. The main purpose of this research is to examine whether there is a relationship between teachers' proactive personality traits and emotional management. For this reason, the question of whether teachers who have proactive personality traits can manage their feelings has been researched. 542 teachers working in 33 different districts of Istanbul participated in the research. As a data collection tool, Abbreviated Proactive Personality Scale and Inter Personality Emotion Management Scale were used. In addition, a personal information form created by the researcher was used. In the study; descriptive analysis, Independent Groups t Test, Kruskal Wallis-H test, One Way Variance Analysis (ANOVA), Mann Whitney-U test, Spearman Rank Difference Correlation Coefficient Analysis. When there is a difference between groups as a result of one-way analysis of variance (ANOVA), post-hoc Scheffé and LSD tests are used in case of homogeneous variances, and Tamhane's T2 test is used in case of non-homogeneity of variances to determine the source of differences (among groups). In this study, it was observed that there is a positive relationship between Proactive Personality and Emotion Management, Proactive Personality Change, Proactive Personality and Attention Personality, and Proactive Personality and Cognitive Orientation. On the other hand, there was a significant negative correlation between Proactive Personality and Emotional Response Regulation scores. As a result, as the proactive personality scores increased, emotional management, state change, attention orientation, cognitive orientation scores increased; the emotional response regulation scores are falling. Key Words: Employees, Proactivity, Proactive Behavior, Proactive Personality, Emotion, Emotion Management, Cognitive Emotion Regulation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÇalışanların Proaktif Kişilik Özellikleri ile Duygu Yönetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch on the Relationship Between Employees' Proactive Personality Traits and Emotional Managementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess