Show simple item record

dc.contributor.authorKırmızıgül, Kağan
dc.date.accessioned2019-05-10T07:44:42Z
dc.date.available2019-05-10T07:44:42Z
dc.date.issued2018-07-19
dc.date.submitted2018-07-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1207
dc.descriptionDanışman: Fatih Balen_US
dc.description.abstractBu araştırmada ergenlik dönemindeki çocukların sınav kaygıları ile çeşitlik değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada aileye ait bilgilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, ergenlik dönemdeki çocukların sınav kaygılarını taramak için "Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ)" kullanılmıştır. Ölçme araçları İstanbul Avrupa Yakasında bulunan özel eğitim kurumlarında eğitim gören 367 çocuğa uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analiz için IBM SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmış, çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Araştırmada veri analiz tekniği olarak İki Değişkenli Bağımsız t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Post Hoc Analizi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Betimleyici İstatislik testleri kullanılmıştır.) kullanılmıştır. Sınav kaygısını yordamak için sınav kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 50 maddeden ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar başkalarının sizi nasıl gördükleriyle alakalı endişeler, kendinizi nasıl gördüğünüzle alakalı endişeler, gelecekle alakalı endişeleri, yeterince hazırlanamamakla alakalı endişeler, bedensel tepkileri yordayan, zihinsel tepkileri yordayan ve genel sınav kaygısını da yordayan alt maddelerden oluşmaktadır. Bu alt boyutlarla cinsiyet, sınıf, aile medeni durumu, aile ekonomik durumu ve akademik destek alıp almadığıyla ilgili değişkenlerin arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Öğrencilerin başkalarının sizi nasıl gördüğü alt boyutuyla alakalı endişeler puanları, sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 9 ve 12. Sınıf öğrencilerinin puanları diğer sınıflardaki öğrencilerin puanlarından daha yüksek çıkmıştır. Ailenin ekonomik durumu değişkenine göre 0-2500 TL gelir düzeyine sahip öğrencilerin diğer gelir düzeyine sahip olan öğrencilere göre yeterince hazırlanamamakla İlgili endişeler puanları daha yüksek çıkmıştır. Erkeklerin bedensel tepkileri kızlardan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 0-2500 tl gelir düzeyine sahip öğrencilerin diğer gelir düzeyine sahip olan öğrencilere göre bedensel tepkiler puanları daha yüksek çıkmıştır. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerin zihinsel tepkiler puanları diğer sınıf ortalamalarına göre daha yüksek çıkmıştır. 8. sınıf ve 9. Sınıf Öğrencilerinin genel sınav kaygısı puanlarının ortalamaları diğer sınıfların ortalamalarına göre daha yüksek çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aım of that research ıs tonevaluate the correlation betveen exam anxiety of teens and various variables. During the research, relational search model, '' Exam Anxiety Test '' ın order to determine the exam anxiety of teans and subjective knowledge questionnaire which has been designed by the family have been used. Measuring tests have been applied on 367 students who study at Private Educational Institutions in Istanbul / Europe side. When the findings were evaluated, IBM SPSS 20.0 statics packaged software was used for statistical analysis. And also when the datas were evaluated, defining statistical methods ( Bivariate Independent T Test, ANOVA, ), Post Hoc Analysis, Correlation Analysis, Regression Analysis, Descriptive Statics were used as data analysis technique ) were used. Exam anxiety tests have been used to evaluate exam anxiety. The test includes 50 items and 7 subdimensions. The test include the anxiety on how the others evaluate you and how you evaluate yourself, anxiety of future, anxiety of not being prepared well. These items evaluate physical reactions, mental reactions and general exam anxiety. With those subdimensions, sex, social closs, family's marital status, family's economic canditions and whet her the teen is having academic support or not have been evaluated. In this reearch 9th and 12th grders anxiety levels on how the others evaluate them have been more companing to the other graders. According to the family's Economic condition variable, the students have had more scores on anxnety of not preporing week whose level of income is between 0-2500 TL compoıng to the other level of income groups. It has been found that physical reactions of boysa re more than girls. Moreover the students physical reaction scores whose level of income is between 0-2500 TL have been more comparing to the other level of income groups. Mental reaction scores of 8th and 12th graders have been found more comparing to other groders. Average of general exam anxiety of 8th and 9th graders have been found more compaing to other graders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleSınavların Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Üzerinde Yarattığı Kaygı ve Başarısızlık Durumunu Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the Anxiety and Unsuccessfulness os a Resolt of the Exam During the Teenage Years of the Students Bough Various Variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess