Show simple item record

dc.contributor.authorŞipit, Gizem
dc.date.accessioned2019-05-09T11:43:44Z
dc.date.available2019-05-09T11:43:44Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.date.submitted2019-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1197
dc.descriptionDanışman: Yasemin Yulafen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; yetişkinlerin ilk bağlanma deneyimlerine göre yaşamlarının ileriki dönemlerinde duygularını ifade etme şekillerini ve empatik eğilim gösterebilme yeteneklerini bağlanma kuramları ve bağlanma stilleri çerçevesinde değerlendirilmesiyle oluşmuştur. Araştırmada örneklem seçimi basit tesadüfi seçim yöntemiyle yapılmış, araştırmanın evrenini Türkiye'de İstanbul il sınırları içerisinde yetişkin bireyler oluşturmuştur. Örneklem ise İstanbul Gelişim Üniversitesi 2018-2019 yılında eğitim öğretim gören 18-30 yaş arası 240 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Araştırmada veriler üniversitenin ilgili birimlerinden gerekli izinler alınarak 'Demografik Bilgi Formu', 'Empatik Eğilim Ölçeği', 'İlişki Ölçekleri Anketi' ve 'Duyguları İfade Etme Ölçeği' ile toplanmıştır. Demografik Bilgi Formu araştırmacı tarafından oluşturulmuş olup, araştırmanın sorularıyla ilgili olan sosyodemografik faktörlerleri içermektedir. Kullanılan ölçekler sosyal bilimler için veri analizi olan program SPSS 21'de analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda bağlanma stillerinden Duyguları ifade etme Ölçeği ile korkulu ve kararsız bağlanma puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Duyguları İfade etme şekilleri arttıkça, korkulu ve kararsız bağlanma düzeyleri azalmaktadır. Empatik Eğilim Ölçeği puanı ile saplantılı Bağlanma arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Empatik eğilim yetenekleri arttıkça, saplantılı bağlanma artmaktadır. Örneklem grubunda anne ilgisine göre duyguları ifade etme puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Annesi aşırı ilgili olan yetişkinlerde duyguları ifade etme düzeyi en yüksektir. Örneklem grubunda anne ilgisine göre empatik eğilim puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Annesi aşırı ilgili olan yetişkinlerde kayıtsız bağlanma en yüksektir. Katılımcıların, ailede iletişim kurdukları kişiye göre duyguları ifade etme puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Her ikisi ile iletişim kuran yetişkinlerde duyguları ifade etme düzeyi en yüksektir. Hiç biri ile iletişim kurmayan yetişkinlerde kayıtsız bağlanma en yüksektir. Anahtar Kelimeler: Bağlanma, bağlanma stilleri, duygular, duyguları ifade etme, empati, empatik eğilim, iletişim, ilişkien_US
dc.description.abstractThe purpose of this research; According to the first attachment experiences of adults, their way of expressing their emotions and their ability to show empathic tendency in the later periods of their lives have been evaluated in the context of attachment theories and attachment styles. Research done by the selection of a simple random sampling method, has created adult individuals in the research universe boundaries of Istanbul in Turkey. The sample consisted of 240 people aged between 18-30 years, who were studying in İstanbul Gelişim University in 2018-2019 academic year. The participants were selected on a voluntary basis. The data were collected with the necessary permissions from the relevant units of the university and collected with 'Demographic Information Form' ' Empathic Tendency Scale' 'Relationship Scales Questionnaire' and 'Emotional Expression Scale'. The demographic data form was formed by the researcher and included sociodemographic factors related to the research questions. The scales used were analyzed in SPSS 21, which is the data analysis for social sciences. As a result of the study, a significant negative correlation was found between attachment styles and emotional expression scale. Emotions As the forms of expression increase, fearful and unstable attachment levels decrease. A significant positive correlation was found between the Empathic Tendency Scale score and obsessive attachment. As empathic tendency increases, obsessive attachment is increasing. There was a significant difference between the scores of expressing feelings according to the mother's interest in the sample group. It is the highest level of expressing emotions in adults whose mothers are excessively related. There was a significant difference between the empathic tendency scores in the sample group. Indifferent attachment is highest in adults whose mothers are excessively related. There is a significant difference between the participants' expressing emotion scores according to the person they communicate with in the family. Adults who communicate with both have the highest level of expression of emotion. Indifferent attachment is highest in adults who do not communicate with anyone. Key Words: Attachment, attachment styles, emotions, expressing feelings, empathy, empathic tendency, communication, relationshipen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleYetişkin Bireylerde Bağlanma Stillerinin Duyguları İfade Etme Şekilleri ve Empatik Eğilim Yeteneklerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeIn Adult Attachment Styles of Individuals Effects to Form of Expressions Emotions and Effects to Capabilities of Empathic Tendencyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess