Show simple item record

dc.contributor.authorSürmeli, Nezihe Ceren
dc.date.accessioned2018-12-05T11:46:41Z
dc.date.available2018-12-05T11:46:41Z
dc.date.issued2015-07-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/116
dc.descriptionDanışman: Fatma Alisinanoğluen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin yaş, cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma verileri İstanbul ili Esenyurt ilçesinde çalışan 298 sınıf öğretmenine "Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ)'' uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında t-testi ve tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin yıldırmaya "çok düşük'' düzeyde maruz kaldıkları ancak yaş, cinsiyet ve kıdemin yıldırmaya maruz kalmada anlamlı değişken olmadıkları saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to research the act of mobbing that primary-school teachers, who work at state schools in the Ministry of Education, have to deal with in terms of age, sex and length of service variances. The data of this study have been collected by using a "Negative Acts Questionnaire (NAQ)'' with 298 primary-school teachers who work at state schools in Esenyurt, İstanbul. The results of this survey have been analysed via SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0. In the process of analysing, supplementary statistics methods have been used such as numbers, percentage, chorea, and standart deviation. T-test and Anova test have been used for comparing the data. After Avona test, Scheffe test has been used to determine the differences as a post-hoc analysis. According to results of the survey, primary-school teachers are exposed to "very low'' of mobbing, but age, sex and length of service variances do not seem meaningful for exposing to mobbingen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Eylemlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeA Study on Acts of Mobbing that Primary School Teachers are Exposeden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record