Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Ergün
dc.date.accessioned2018-12-05T11:44:54Z
dc.date.available2018-12-05T11:44:54Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/115
dc.descriptionDanışman: Ali Osman Özcanen_US
dc.description.abstractÖğretmenlik mesleği, bir milletin geleceğini etkileyebilecek kadar sorumluluk taşıyan kutsal bir meslektir. Toplumlar, öğretmenlerin yapabildiği rehberlik ve rol model uygulamaları kadar şekillenebilir. Bireylerin kendilerini aşabilmeleri, yeniliklere ve değişimlere açık olabilmeleri öğretmenlerin etkili bir lider olabilmelerine de bağlı kalabilir. Öğretmenler, bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilgi ve becerilerini, bireysel gelişmelere paralel olarak eğitim ortamlarına aktarabilirse, öncülük rollerini yerine getirebilirler. Kendine güvenen, kişilik özellikleri sağlam, içinde yasadığı toplumla barışık, aynı zamanda çağının gerektirdiği bilgi ve becerileri kavrayan, geliştiren, değişimlere açık öğretmenler gerçek anlamda geleceğin toplum mimarı olabilirler. Okul yöneticileri ve öğretmenler devamlı olarak iletişim ve etkileşim içindedirler. Okul ortamında yöneticiler, okulun amaçlarına ulaşabilmesinde, öğretmenlerin ise adanmışlık duygusu ile görevlerini yapmada, okula bağlanmalarında, öğretmenlerin ilgi ve isteklerini karşılayabilme de ve öğretmenler nezdinde etkili olabilmelidirler. Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemede yeterli olabilmelerinin göstergesi olarak, öğretmenleri etkileyebilmeleri sonucunda oluşan davranış değişikliklerinin seviyesi kabul edilmektedir. Dolayısıyla okul yöneticileri, etkileme sürecinin başarıya ulaşılabilmesi için etkileme taktiklerini etkin biçimde kullanabilmelidirler. Liderlik ve yöneticilik birbirinden farklı kavramlardır. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri, eğitim öğretimin kalitesini belirleme açısından büyük önem kazanmaktadır. "Eğitim Örgütlerinde 9. Sınıf Öğrencilerinin Liderlik Algılarının Araştırılması" başlığını tez konusu olarak seçilmesinin amacı, öğrencilerin ve okul öğretmenlerinin; okul yöneticileri liderlik özelliklerinden beklentilerinin ve algılarının karşılanma derecesini araştırmak, bilimsel yöntemle elde edilecek sonuç-önerileri ilgili tarafların yararına sunmaktır. Anahtar Sözcükler: Eğitim, Eğitim Kurumu, Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi Süreçleri, Eğitimde Öğrenci Odaklılık, Öğretmen, Yönetici, Örgüt Kültürü, Liderlik Türleri, Yönetim Bilimi, Eğitim Yönetiminde Değerlendirme.en_US
dc.description.abstractThe teaching profession is a sacred profession with responsibilities which may affect the future of a nation. Communities, teachers can be shaped so as to guide and role model applications. Individuals can surpass themselves, be open to innovation and change as they can stay connected to their teachers may be an effective leader. Teachers follow the information and technological advances, knowledge and skills can be transferred to the parallel educational environment for individual development can fulfill the role of leadership. Confident, strong personality traits, the law society in which peace, but also understands the knowledge and skills required of age, develop, open to change, teachers can be architects of the future, a real sense of community. School principals and teachers are constantly in communication and interaction. Administrators in the school environment, the school achieve its aims, while the teachers do their duties with a sense of commitment, in connection with the school, teachers may also be of interest and should be able to meet the demands of the teachers before and effective. Teachers, school principals as sufficient indication that they may affect the levels of behavior change as a result can affect teachers are accepted. Therefore, school administrators, influence tactics in order to achieve success in the process of influencing able to use effectively. Leadership and management are distinct concepts. Leadership of school administrators, are gaining importance in determining the quality of education. "Investigation of the Concept of Leadership in Educational Organizations 9th Grade Students" The purpose of the title chosen as the thesis, students and school teachers; school administrators to investigate the degree of fulfillment of the expectations and perceptions of leadership, results-proposal to provide scientific method to obtain the benefit of the parties concerned. Keywords: Education, Education, Education Management, Education Management Processes in Education Student Orientation, Teacher, Executive, Organizational Culture, Leadership Types, Management Science, Assessment in Educational Administrationen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleEğitim Örgütlerinde 9. Sınıf Öğrencilerinin Liderlik Algılarının Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativePerception Investigation of Leadership of 9th Grade Students'in Educational Organizationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record