Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütsel bağlılığın mobbing algılama üzerine etkisi 

      Taşar, Pınar (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01-20)
      Bu araştırma da örgütsel bağlılığın mobbing ile etkileşimi incelenecektir. Araştırma eğitim sektöründeki iş görenlerin örgütsel bağlılıkları oranında mobbingi algılamaları, mobbinge karşı tepkileri, direnme ve hukuksal ...